Yntksyekw sertifikats 1x2x0 8

Eiropas Kopienas pamatpieòçmumi

Precîza atbilde uz pçtîjumu "kas ir CE sertifikâts?" Tas ir saistîts ar Eiropas Savienîbas darbîbas pamatpieòçmumu paskaidrojumu. Ir pierâdîts, ka tâ izpildes pamatâ ir trîs principi: preèu, sejas un kapitâla brîva aprite. Lai îstenotu iepriekð minçtos principus, ES dalîbvalstis nolçma likvidçt visus ðíçrðïus Kopienas iekðçjai tirdzniecîbai un papildus izveidoja kopçju politiku attiecîbâ uz treðo valstu partneriem. Pateicoties paðreizçjai pârdoðanai Kopienâ, tika izveidota apmaiòas telpa, kas piemçrota pçdçjai, kuras uzdevums ir veikt pasâkumus vienâ valstî. Tâ saòçma vienotâ Eiropas tirgus vai kopçjâ tirgus nosaukumu.

Kopçjais vietçjais tirgus un materiâlu izplatîðana tirgû

Valsts prasîbas attiecîbâ uz produktu stâvokli un droðîbu paðas par sevi ir vissmagâkâs grûtîbas, kas saistîtas ar tirdzniecîbu starp valstîm. Visâ valstî bija daþâdi modeïi un normas, kas ievçrojami sadalîjâs starp daþâdâm valstîm. Raþotâjam, kam bija jâpiedâvâ savs efekts ðâdâs valstîs, katru reizi bija jâatbilst daþâdâm prasîbâm. Tirdzniecîbas ðíçrðïu likvidçðana lika likvidçt ðîs atðíirîbas. Standartus, kas saistîti ar produktu atdoðanu, nevarçja atcelt. Tâdçï vienîgais risinâjums bija saskaòot noteikumus visâ kopienâ, pateicoties kurâm tirdzniecîbas apmaiòa bija atkarîga no tâm paðâm prasîbâm.

Agrînâ stadijâ tika mçìinâts regulçt ES noteikumus attiecîbâ uz konkrçtiem augïu un produktu kategorijâm. Sakarâ ar procesu lielo sareþìîtîbu un laikietilpîgo raksturu ðî pieeja tika atteikta.

Risinâjums bija izveidot vienkârðotu tehnisko saskaòoðanu. Ir noteiktas droðîbas pamatprasîbas daþâm produktu grupâm, kuras noteikti jâievçro, pirms produkts vai produkts tiek laists tirgû Eiropas vienotajâ tirgû.

Uzòçmçji no valstîm ârpus ES, kuri ir ieinteresçti produktu iepludinâðanâ Kopienas tirgû, piemçram, no Turcijas, ir jânodroðina, ka viòu produkts atbilst ES kvalitâtes noteikumiem un daudzumiem. Apstiprinâjums ðim faktam ir pçc saviem ieskatiem.

Ir izveidoti saskaòoti standarti, kuru dçï uzòçmçji zina, kâdas pamatprasîbas bûtu jâizpilda. Ne vienmçr ir pienâkums piemçrot ðos standartus. Uzòçmçjs, kas otrajâ pasâkumâ pierâda, ka viòa produkts ir piemçrots satiksmei Kopienas laukumâ.

Ce sertifikâts - raþotâja deklarâcija

CE maríçjums ir tikpat savâds kâ raþotâja deklarâcija, ka produkts atbilst stingrâm direktîvu prasîbâm.Tam ir personas simbols raþotâja deklarâcijai vai pilnvarotais pârstâvis. Tas apstiprina, ka produkts ir saskaòots ar svarîgâm prasîbâm, kas ietvertas informâcijai par konkrçto produktu. Tâdçï var redzçt daþas vai daþas citas direktîvas.

Kopienas tiesîbu akti paredz atbilstîbas prezumpciju un minimâlo droðîbas prasîbu ievieðanu raþojumam ar CE maríçjumu.

CE maríçjums tiek savâkts par raþojumu, par kuru atbild raþotâjs vai pilnvarotais pârstâvis. Tas notiek pçc tam, kad ir pierâdîts, ka produkts atbilst direktîvas pamatprasîbâm. Lai pârbaudîtu ðo faktu, notiek atbilstîbas novçrtçðanas procedûra, un pçc labas pârbaudes tiek izdota atbilstîbas deklarâcija. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûras var atðíirties atkarîbâ no riskiem, kas saistîti ar zinâmâ produkta aktîviem. Jo pilnîgâks ir risks, ka to iegûst no augïiem, un tas ir tik smalks, ka raþotâjam vai pilnvarotajam pârstâvim ir jâdarbojas. Atseviðíos gadîjumos ieteicams apmierinât pat divpadsmit Kopienas standartu.