Viriedu modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Lai to îstenotu, tika izmantoti pilnîgi cieði un gaisîgi audumi ar âtrâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, prieks bija arî satraukti meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar ruffles un izðûti bikini. Lai atvieglotu apìçrbu, dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem brimiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota îpaði ðim nolûkam sagatavotas skaistas kâzu radîðanas izsole. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât vairumâ apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ieòçmumi no pçdçjâs izsoles tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas vçrtîgas un ârkârtas kampaòas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pieðíîruði savus materiâlus izsolçm, un, kad izsoles priekðmets bija pat katras rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis pastâstîja mums, ka jaunâko kolekciju sasniedz veikali jau virs maijâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver atvçrt tieðsaistes veikalu, kâdâ bûtu redzams pretî kolekcijas lielveikalos nekâ galddatoriem.Polijas apìçrbu vçrtîba ir vientuïð viens no populârâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ valstî ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katra ðî perioda iezîme publicç kolekcijas struktûrâs ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas atzîst tik lielu atpazîstamîbu, ka daudzi pirms veikala izveides, kas ir gatavi no rîta, sevi ierindoja lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî darba produkti no daudziem gadiem ir ïoti populâri gan lietotâju vidû, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas apliecina, ka preces ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi