Viriedu mati

Mans brâlçns îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai uzbrukt dienâm, kâ arî suka viòas. Tajâ paðâ laikâ viòa ir patieðâm apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatâs perfekta, viòa var piecas reizes ievietot vienu pîlîti, uzliekot tiem matu lokus vai piespieþot tos. Viòam patieðâm patîk skolas darbs un viòu sasniegðana. Viòas nesenais radîjums, Queen Joker, bija arî oriìinâls un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un drçbes. Pçc kontakta, mana mâte viòâ iejaucâs ar duci bizîtes ar tiem pievienotâm lentçm. Vçlâk ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Patiesîbâ, es gaidîðu cirtainos matos .... tâ sâkâs. Pusstunda vadîba, apvienojot tos. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba princese. Un tad, kad viesi ar aristokratiem pietiekami âtri mainîja savas domas. Neuzticoties pçdçjam, kas vairâk nekâ divas stundas ir pagâjis no raþoðanas sâkuma lîdz spekulâtam. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ tas bija brîdis, nekas, piemçram, "nieeee, es negribu to darît, es neko neatceros par princesi, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakrautu matu piepildîtas koka malâ. Par laimi, protams, kâ jau iepriekð esmu rakstîjis, mums jau ir pieredze matu uzlaboðanâ, kas ir tieði tâds, kas îpaði âtri notika. Viòas mâte no manas puses no otras puses arî bija pârliecinâta daþu mirkïu laikâ.

Skatît matadatu piedâvâjumu