Viesnicas gastronomija

Termins "coaching", kas nâk no angïu valodas (kas nozîmç mâcîbas, ir interaktîvas apmâcîbas procesa zîmols, kas tiek veikts, izmantojot psiholoìisko jomu metodes. Tâdçï ir darbinieku apmâcîbas stils, kas pieòem lçmumu pieòemðanas procesâ, lai apmierinâtu viòu profesionâlâs darbîbas, kas palîdz privâtpersonâm vai uzòçmumiem paâtrinât izaugsmes tempu un ïauj uzòçmumam uzlabot. & Nbsp; Operatori, kas darbojas ar ðo pieeju, ir jauni lietotâji piemçram, lîgumâ ar viòu uzòçmçjdarbîbu, profesionâlo izaugsmi un apspriest jautâjumus par starppersonu attiecîbâm ar saviem darbiniekiem.

Profesionâlâ coaching ïauj klientiem pieòemt labâkus lçmumus, pilnîgâk izmantojot savus dabas dispozîciju, lai precizçtu savus plânus un darbîba ir vçrsta uz optimizâcijas piegâdi, lai sasniegtu tos. Kouèings ir process, self-uzlaboðanu, kas ir svarîgâkais projekts, lai uzlabotu klientu uzticîbu tudzieý parâdot atbalstu autonomo tîða veidoðanas ziòas, pamatojoties uz viòa uzskatiem un viòa intelektuâlâ programmâm. Citas svarîgas daïas apmâcîbas & nbsp; viss coaching darbinieki ir:

apmâcîba ir pilnîgi brîvprâtîga apmâcîba;trenerim nav tiesîbu iecelt klientam nevienu vçlmi;tâ nemâca cilvçkus, tâ tikai palîdz viòiem attîstîties;to veic, pamatojoties uz jautâjumiem un stimulçjot domâðanu;klienta viedoklim jâbût cieòai un palîdzîbai;beigâs ir iespçjams veikt konkrçtas izmaiòas.