Velosipcdu rathodanas process

Daudzi raþoðanas procesi ir saistîti ar kaitîgu gaistoðu vielu raþoðanu, piemçram, atlikuðo tvaiku, dûmu un smaku veidu. Ðajâ gadîjumâ ir liela vieta, lai nodroðinâtu pietiekamu ventilâciju. Ventilâcija attiecas uz visâm telpâm, bet ir nepiecieðams uzstâdît pârsegus tieði virs darba vietâm.

Ekonomiskos vilcçjus izmanto, lai darbotos gaistoðas vielas tieði vietâ, kur tâs ir pakïautas. Ðo iemeslu dçï ðâdas ierîces, piemçram, íîmijas rûpniecîbâ, bet arî jaunu nozaru spçkos, piedâvâ plaðu lietojumu klâstu. Procesi, kuriem nepiecieðama îpaði laba ventilâcija, tâpçc ir izturîgi pret lîmi un papildus daþâda veida risinâjumi, vielas un íîmiskie savienojumi. Ekonomiskâs uzturçðanâs ir nepiecieðamas arî darba vietâm, kur, cita starpâ, tiek panâkta slîpçðana, grieðana un pulçðana. Ðâdu procesu laikâ gaisâ nonâk apstrâdâjamo materiâlu daïiòas. Tad viòð slikti uzsver darbinieku veselîbu, kâ arî procesu procesu, jo tas var negatîvi ietekmçt to precizitâti.

Pareiza stiprinâjumu izmantoðana ir vairâk nekâ visu telpu panâkumu ievieðana, kurâ liels darbs ir nodroðinât pareizos apstâkïus, piemçram, gaisa cirkulâciju un mitrumu. No paðreizçjâ sâkuma ir pçdçjais taustiòð starp otru þâvçtâjos un telpâs, kur pârtika tiek glabâta.

Kâ rûpnieciskie nosûcçji var bût ïoti daudzpusîga izmantoðana daudzâs daþâdâs nozarçs. Jebkurâ gadîjumâ piesaistes apjoma un sadalîjuma izvçlei jâbût atkarîgai no îpaðajâm vajadzîbâm, kas izriet no raþoðanas procesu rakstura, kâ arî uz darbinieku droðîbu. Tâpçc ventilâcijas sistçmâm ðajâ aspektâ vienmçr jârisina meistari.