Vaska matu modelcdana

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs vienmçr varat to izdarît, notîrît un izmantot. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatîtos skaista, viòa var seðas reizes sakârtot vienu pîti, reizçm pievienojot matu aksesuârus vai saspieþot to. Ïoti dârgas skolas kultûras un to radîðana. Viòas jaunâkâ radîðana bija arî oriìinâla un nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Sâkumâ Mama spîdçja duci bizîtes ar tiem pievienotâm lentçm. Pçc brîþa skaista meitene teica nç, nç, ne vienu reizi. Patiesîbâ, es darîðu pârvaldîtos matus ... un tas sâkâs. Pulksteòa laiks un to rakstîðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ lieliska princese. Tikai tad, kad viòa apdziedâs ar princesçm, viòa âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ to, ka izpildîjuma organizçðanas sâkumâ pagâja mazâk nekâ divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîgi mainîja savu redzçjumu, un viòas valodâ tâ skançja vçl vairâk, piemçram, "nieeee, es tieðâm nevçlos, es nerunâju aristokrâtu, ne vairâk kâ viòas pakïautîbâ." Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas bûtîbâ. Par kâzâm, protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir prasme padarît matus, un tas ir îpaði âtrs. Viòas mâte, no vienas puses, un daþos brîþos bija pârliecinâta.

Labâkâs meiteòu matadatas