Vannas istabas elektriskas instalacijas shcma

Elektroinstalâcija ir smags organisms, kurâ viss jâstrâdâ kopâ. Ja kâds no elementiem neizdodas, tas var pâriet uz visu katastrofu. Viòð visbieþâk tuvojas lielam elektriskajam triecienam vai ugunsgrçkam, kurâ cilvçki var nomirt. Tieði tâpçc jums ir jârûpçjas par elektroinstalâcijâm, regulâri jâpârbauda kvalificçti elektriíi un regulâri jâlabo visi defekti.

http://koala.edu.pl/lvhealthymode/man-pride-dabiskie-veidojumi-erekcijai/

Droðîbas elementu izvçle ir vissvarîgâkais jautâjums katrâ elektroinstalâcijâ. No ðî nopietnâ brîþa var bût atkarîga no jûsu rîcîbas vai veselîbas. Aizsardzîba jânovieto uz lidmaðînu jaudas. Tas ir izveidots no galvenâ droðinâtâja, kam jâbût tâdam nominâlajam strâvas avotam kâ elektrostacijai, kas izveidota lîguma noslçgðanas laikâ par elektroenerìijas piegâdi. Tas tiek atmaksâts, lai padarîtu to sliktâku, lai iegûtu lielâku elektroenerìijas daudzumu nekâ pçdçjais lîgums. Ðâdâ gadîjumâ elektriskie vadi, kas atrodas mûsu dzîvokïa vai darba biroja priekðâ, bûtu izpûstas.Tâlâk mçs esam elektrîbas skaitîtâjs papildus galvenajâ komutâcijas stacijâ. Sadales iekârta atrodas elektriskâs instalâcijas centrâ. Katra íçde atrodas tâs izcelsmes vietâ. Visi ir apdroðinâti ar atbilstoðu droðinâtâju ar noteiktu nominâlo strâvu. Droðîbas izvçli vajadzçtu paaugstinât profesionâls elektriíis, kurð sagatavos mums elektroinstalâcijas projektu pirms tâ pabeigðanas. Pçdçjâ lîmenî tiks iepazîstinâts ar to, cik daudz izturas pret íçdçm, kas ir arî spçks, kâdâ virzienâ tie iet. Tâpçc ir svarîgi izmantot, jo tâ vçlas, lai izvçlçtais vadu ðíçrsgriezums bûtu arî droða ar pareizu nominâlo strâvu. Parasti vairâk tiek izmantots tâ sauktais aizsarglîdzekïu selektivitâte, pateicoties kurai îssavienojuma gadîjumâ tiek izslçgts tikai konkrçtâ reìiona droðinâtâjs, nevis galvenâ aizsardzîba, kas apturçtu jaudas plûsmu uz visu çkâ.