Uzocmums arzemcs un nodoklis polija

Ðajos laikos uzòçmuma klâtbûtne tikai konkrçtâ tirgû bieþi izpauþas kâ kaut kas nepietiekams - vçl vairâk uzòçmumu nolemj nodot savu darbîbu ârpus Polijas. Tomçr, kâ tikt galâ ar tâdâm situâcijâm kâ daudzu valodu iespçju izmantoðana daïçji vai vairâku valodu glabâðanâ? Atbilde uz ðo jautâjumu, neraugoties uz ðíietamîbu, ir diezgan vienkârða - ðajâ gadîjumâ jums ir jâatrodas pie tulkotâja.

Saistîbâ ar jûsu vajadzîbâm, tulkotâjs, mçs esam dzîvoklî, lai nolîgtu pilna laika darbu (jo îpaði, ja mûsu uzòçmums atrodas realizâcijai internetâ vai tajâ radot jaunus juridiskus dokumentus, vai pat konkrçtiem pasûtîjumiem. Labs materiâlu tulkotâjs ir visu uzòçmumu absolûtais pamats, kas attiecas uz valodu varu un plâno visu regulçt likumîgi, arî mâjâs, kâ arî ârpus tâs iespçjâm.

Tomçr faktu tulkoðana nav pietiekama - mums ir jânodroðina, lai kontakts ar klientiem no divâm citâm valstîm bûtu optimâlâ lîmenî. Mçs nevaram aizmirst atbalstît klientus, kuri runâ gan mûsu dzimtajâ valodâ, gan tad, kad viòi ir no "pçdçjâs otrâs" valsts. Îpaði svarîga ir mâjas lapas izòçmuma pilna tulkoðana - ja tas nav prasîgs vienkârðâs tîmekïa vietnçs, tas nav ïoti sareþìîts veikalu gadîjumâ, kur jums ir jâpârvçrð viss, noteikumi un citi svarîgi jautâjumi.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Pçdçjâ nepareizâ argumenta secinâjums ir viegls - tulkotâjs ir ïoti svarîgs visu to uzòçmumu dzîvç, kuri savu palîdzîbu sniedz divâs (vai daudzâs citâs valstîs. Viòam ir grûti, vai viòa uzòçmums gûs panâkumus un aiz mûsu valsts robeþâm. Atcerçsimies, ka nekas sliktâks nav klients, kas atturçtu patçrçtâjus, nevis tulkojamus elementus, pierâdîjumus vai paðas puses.