Uzliesmojodas un neuzliesmojodas gazes

Bezdarbniekiem, kas ir iekïauti darba nosaukumos, var bût 40 000. dotâcijas, ko tâs nolemj uzsâkt uzòçmçjdarbîbu. Procedûra nav pârâk sareþìîta, un finansçjuma apjoms veicina riska pieòemðanu.

Tomçr, lai uzsâktâ darbîba varçtu sasniegt gaidîto rezultâtu, rûpîgi jâsagatavo. Izvçloties nozari, sagatavojot biznesa plânu, jums jâòem vçrâ visi publiskie un juridiskie apgrûtinâjumi, kas bûs jâizsniedz, un papildu ierobeþojumi, kas izriet no nodokïu rçíiniem.

Reìistrçjoties jânorâda, kâda veida uzòçmçjdarbîba tiks veikta, nodokïu veids un ZUS parakstîðanâs. Ja ZUA tekstâ ir tiesîbas maksât piemaksas par preferenciâliem nosacîjumiem, ievadiet simbolu 05700. ZUS iemaksas ZUS var maksât par 24 mçneðiem.

Kases sistçmas uzstâdîðanas datumu noteiks fizisko personu situâcijâ radîtais ekonomiskâs darbîbas veids. Daþos gadîjumos kases aparâtam jâbût uzstâdîtam pirms pirmâs pârdoðanas, citos - noteiktâ laikâ, un ðajos gadîjumos pçc tam, kad sasniegts noteikts apgrozîjums. Tâdçï jums vispirms ir jâmeklç piemçrota ierîce. & Nbsp; Krakovas kases aparâti piedâvâ plaðu fiskâlo ierîèu klâstu, kas ir piemçroti izvçlçts izvçlçtajâm nozarçm.

Kases aparâta reìistrâcija notiek divos posmos. Pirmkârt, informçjiet kompetento nodokïu iestâdi par nodomu uzstâdît fiskâlo - ðis termins nav zinâms, tâpçc paziòojumu var ievietot nosaukumâ pat dienu pirms uzstâdîðanas. Pçc tam 7 dienu laikâ pçc uzstâdîðanas informçjiet biroju, ka kase ir uzstâdîta. Ja kases aparâts ir uzstâdîts paðreizçjâ termiòâ, attiecîgie dokumenti tika iesniegti birojam, jûs varat pieprasît samaksât raduðos pirkuma izmaksas PLN 700 apmçrâ, bet ne vairâk kâ 90% no naudas vçrtîbas.

Nâkamais svarîgais lçmums attiecas uz PVN. Daþos gadîjumos ir vçrts reìistrçties kâ PVN maksâtâju, daþkârt ir lietderîgi aizkavçt vismaz lîdz brîdim, kad tiek pârsniegts norâdîtais apgrozîjums - ti, PLN 150 000. Atseviðíâs nozarçs, piemçram, degvielas vai dârgmetâlu tirdzniecîbâ, no atbrîvojuma izmantoðanas nav ceïu, tâpçc saimnieciskâs darbîbas reìistrâcijas dienâ jums ir jâreìistrçjas PVN grâmatâ.