Upc timekia serveris

Katram uzòçmumam ar posmu bûs nepiecieðama papildu telpa lejupielâdçtiem datiem. Dzçriens no lielâkiem risinâjumiem ðai problçmai ir izmantot interneta mâkoni, ko ârçjos serveros izmantos labi zinâms uzòçmums. Apskatîsim risinâjuma priekðrocîbas un trûkumus.

Trûkumi ir kontakts ar saglabâtiem datiem neatkarîgi no paðreizçjâ datora, kurâ strâdâjam. Tas pierâda, ka informâcija, kas nepiecieðama, lai apskatîtu informâciju, ir tîmekïa pârlûkprogramma un pieteikðanâs un izteiksme jûsu kontam mâkonî. Tâpçc ir ïoti çrta pieeja, jo îpaði uzòçmumiem, kâ arî daudzâm filiâlçm. Tas palîdz nodroðinât droðu un âtru datu pârsûtîðanu starp tiem. Ir arî uzlaboti risinâjumi, kur, lai piekïûtu mâkonim, ir pieejama îpaða programmatûra, kas ïauj apskatît tajâ esoðos materiâlus. Cloud erp ir biznesa plâns, kas attiecas uz tâ saukto mâkoni. Tas ir pieejams pakalpojumâ, kas nozîmç, ka cilvçki bez speciâlista informâcijas varçs to apstrâdât bez jebkâdâm problçmâm. Vçl viens jûsu mâkonis ir ietaupîjums, kas panâkts, iegâdâjoties aprîkojumu un iznomâjot darbiniekus, kas pieprasîja ðîs mçbeles un programmatûru ieòemt. Ar savu aprîkojumu piederçja arî nepiecieðamîba iznomât papildu telpu, kur to varçtu saòemt, un tad tas radîtu jaunas izmaksas. Galvenâs mâkoòa priekðrocîbas nosaukumiem ir tâs nespçja. Uzticot savus datus profesionâlam uzòçmumam, jûs garantçjat, ka pat tad, ja jûs esat hakeru uzbrukuma mçríis, nekâda informâcija netiks bojâta, un, ja jûs to âtri zaudçsiet, tas tiks atgûts. Ðîs izejas bûtîba ir ievads tâs definîcijâ, ko nosaka pakalpojumu sniedzçjs. Tomçr ir iespçjams noslçgt lîgumu, lai pakalpojumu sniedzçjam bûtu iespçjami mazâka piekïuve tiem. Ir iespçjams iznomât arî mâkoni, kuru mçs pilnîbâ kontrolçsim. Vienmçr ir tâds pats dârgs risinâjums, kas prasa, lai mçs pieòemtu papildu speciâlistus, tâpçc to galvenokârt izmanto lielie uzòçmumi.