Universitates zinatniskos sasniegumus

Tâpçc Mini-Market Insoft ir naudas projekts, kas izveidots veikaliem, kurus pârvalda tîkla centrâlais birojs. Visas personâla darbîbas veikalos ir vçrstas uz klientu apkalpoðanu un pârdoðanu, un citas darbîbas ir automatizçtas un ierobeþotas. Veikalu programmatûra PC-Market Insoft galvenajâ birojâ un Mini-Market Insoft kompozîcijâs ir risinâjumi, kas veikti ar atmiòu par paðu veikalu tîkla apkalpoðanu vai franðîzes tipa lietâm. Ðâdâ programmâ PC-Market programmatûra pilda Mini-Market risinâjuma raksturîgâ punkta lomu.

Pateicoties ðai konstrukcijai, mçs ceram uz automâtisko îpaðumu no katra elementa un PC-Market programmatûras funkcionalitâtes. Tîkla galvenâ mîtne var uzraudzît katra veikala darbu, veikt analîzes un to, kas notiek tajâ, pieòem lçmumus par preèu pârkrauðanu ar precçm, sortimenta pârvaldîbu un cenâm.

Kas atðíir Mini-Market Insoft sistçmu?Mini-Market Insoft sistçmas panelis var dzîvot ar skârienjutîgâm ierîcçm. Produktus var aprakstît un to parametrus var nodroðinât, tos var noòemt.

Pateicoties ieveðanai padomç un apstiprinot piegâdes pareizîbu tirdzniecîbâ, izmantojot kolektorus, jûs ietaupîsiet daudz laika.

Atbalsts lojalitâtes sistçmâm, ko atbalsta atlaides un problçmas. Noteikumi ir definçti centralizçti, un kartes lasîðana automâtiski apstiprina atlaiþu noteikumus par darîjumiem.

Sistçma iegâdâsies priekðskatîjumu par preèu stâvokli ðobrîd, lai jûs varçtu nekavçjoties lemt par nâkamo preèu piegâdi vai nodoðanu starp veikaliem.

Programma „Mini-Market Insoft” atbalsta daudzvalodu iespçjas, kas ïauj jums ieviest vienotu sistçmu visai veikalu íçdei neatkarîgi no tâ, kurâ vietâ tie atrodas.

Mini-Market Insoft ziòo par visu periodu, ieskaitot kâdas intereses ir pârdotas, cik daudz naudas bûs redzams kopsummâ kâdâ no veikaliem, kâda peïòa ir iegûta no pârdotajâm precçm.