Tork izsmidzinatajs

Goji creamGoji cream Efektīva dabiska pretgrumbu krēma iedarbība uz novecošanas pazīmēm

Celcive dozators uzskata, ka uzdevums ir savâkt putekïus un beramkravu. Attiecîgâs vielas izvçlas no filtriem, putekïu savâcçjiem vai tvertnçm. Ðûnu dozatoram ir ïoti cieði noslçgts konteiners. Tas ir saistîts ar tvertnçm, kas notiek spiedienâ, kas ir pilnîgi neatkarîgs no atmosfçras spiediena. Ðûnu dozatoriem jâbût izgatavotiem no îpaða nerûsçjoðâ tçrauda. Viòu siluets nav bîstams, jo ierîce ir izgatavota no korpusa, rotora un piedziòas.

Vienkârða konstrukcija iegûs, lai uzturçðanas darbi bûtu minimâli. Attiecîgo ierîèu izmantoðana ir gandrîz bez problçmâm. Ðûnu dozatoru svarîgâkâs iezîmes ir pirmâm kârtâm tas, ka tâs iet ïoti putekïu tvertnes slçgðanai. Turklât ierîce ïauj uzstâdît spiedienu, kâ arî ïoti efektîva materiâla dozçðana.Aprakstîto ðûnu dozatoru izmantoðana ir îpaði plaða. Ðeit var runât, cita starpâ, par íîmijas rûpniecîbu, kur mçrítiecîgi izgatavoti dozatori ir saistîti ar pulverveida un pulverveida vielâm. Tomçr koksnes rûpniecîbâ izmanto mikroshçmas, zâìu skaidas un putekïus. Pârtikas rûpniecîbas mçría dozatori dod iespçju granulçtiem, sasmalcinâtiem un putekïainiem produktiem dozçt. Cita ðûnu dozatoru izmantoðana ïaus tos îstenot, cita starpâ, kâ maisiòu filtrus, ciklonus un tvertnes.Teleskopiskâ dozatora darbîba nav bîstama. Brîvi plûstoðs materiâls, kas iziet no rezervuâra caur izplûdi, tiek pârvietots ðûnâs starp lâpstiòu lâpstiòâm izplûdes atveres diapazonâ.Sakarâ ar to, ka tirgus ir daudz veidu un papildus daudziem celcle dozatoru veidiem, to izmantoðana ir plaða un ir veltîta daudzu uzdevumu raþoðanai.