Tehnisko rakstu tulkodana

Raksta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mçs plânojam tulkot tekstu, mums ir ne tikai jârûpçjas par "apgûtajiem" vârdiem un çdieniem, bet arî jâapzinâs daudzas idiomas, kas ir tik specifiskas katrai valodai. Fakts ir tâds, ka persona, kas raksta angïu valodas tekstu, nerada to tikai „akadçmisk┠reþîmâ, bet izmanto viòa unikâlâs gaumes un minçtos idiomus.

Saskaroties ar paðreizçjo, ka globâlâ interneta tîkla darbs joprojâm ir vçl lielâks, bieþi vien ir nepiecieðams veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Piemçram, izveidojot tîmekïa vietni, ar kuru mçs plânojam sasniegt saòçmçju lielâku popularitâti, mums tas jâdara vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un mûsu stilâ, tam vajadzçtu ne tikai tulkot, bet arî enerìiju, lai izteiktu savas idejas un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Tâtad, kad tas tiek îstenots? Tulkosim jebkura angïu valodas tîmekïa vietnes saturu Google tulkotâja pakalpojumam. Kamçr tiks saglabâta raksta vispârçjâ jçga (mçs uzminçsim, ko konkrçtâ vietne ir, teikumu loìiskâ secîba un sintakse bûs nepietiekami. Ir iespçjams tikai tas, ka Google tulkotâjs atlasîto rakstu pârvçrð par vârdu "vârdu vârdam". Tâpçc praksç mums nav kârdinâjuma izveidot profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni, kas balstîta uz ðo apmâcîbu. Tâpçc tîmekïa tulkotâja mâkslâ îsâkajâ nâkotnç cilvçks nevar tikt aizstâts ar maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav iespçjas abstraktai domâðanai. Vienîgais, ko tâ var darît, ir palîdzçt pçc cilvçka loìikas, kas tiek pârnesta uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâpçc pat labâkie rakstu tulkoðanas lietojumprogrammas galu galâ ir aiz profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem, un, protams, tas vienmçr bûs. Ja kâdreiz parâdâs uzlabots rîks, kas dekorçts loìiskâs un abstraktâs "domâðanas" iespçju, tas bûs mûsu civilizâcijas rezultâts. Apkopojot, labo tulkotâju apmâcîbas plânâ ir jâizveido atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus "vârdu vârdam", bet arî palîdzçs domât par abstraktu izpratni par konkrçto valodu.& Nbsp;