Taksometrs un kases aparats viena

Paðlaik saskaòâ ar spçkâ esoðajiem tiesîbu aktiem praktiski katram uzòçmçjam, atkarîbâ no privâtâ uzòçmuma darbîbas veida, vajadzçtu bût fiskâlajai kasei. Tad ir jâizpilda mçríis. Vienmçr ir vçrts zinât, ka tirgû var atrast ïoti oriìinâlus kases modeïus. Ko mums vajadzçtu izvçlçties?

Kvîts kopijaPirmkârt, meklçjot perfektu fiskâlu kases aparâtu Polijas uzòçmumam, mums ir jâatrod modelis, kas nodroðina labas kvîts kopijas. Jâapzinâs, ka katram uzòçmçjam kopâ ar patlaban saistoðajiem likumiem ir pienâkums ðo sugu kopiju glabât lîdz 5 gadiem. Tas ir ârkârtîgi svarîgi, tâpçc jums rûpîgi jâdomâ, kâdu veidu vçlaties iegâdâties.

Protams, visi no mums, kuri vismaz vienu reizi samaksâjâm par pirkumiem, vismaz vienu reizi pamanîja, ka daudziem uzòçmçjiem ir kases aparâts, kas dod personai paredzçtas kvîts kopiju. Ir pieejams daudz pieejamu risinâjumu, jo drukâtâ kopija eksistç nekavçjoties, tâpçc mçs varam arî to arhivçt uz vienu. Tomçr rodas fakts, kad, piemçram, mums ir ârkârtîgi sareþìîtas iezîmes un klienti veic lielus pirkumus. Bieþi vien tas ir saistîts ar to, ka mûsu papîra rullîðu daudzums ir beidzies un bieþi ir jâaizstâj, kas ïauj veikt rindas. Ir vçrts atcerçties, ka, pateicoties jaunajai tehnikai, mums katru reizi nav jâizdrukâ kvîts kopija. Paðlaik to var reìistrçt elektroniskajâ bûvniecîbâ. Izklausâs neticami?

Elektroniskâ kopijaÐim risinâjuma veidam ir daudz priekðrocîbu. Pirmkârt, pieòemot nelielas fiskâlâs summas iegâdi, pateicoties kurai ir iespçjams izveidot elektronisku kopiju, mçs ietaupâm savu laiku. Mums nav jâuztraucas par èeku kopiju arhivçðanu, un mums par to nav jâdomâ katru reizi, piemçram, nepieðíirot klientam sliktu kvîti. Viòð bieþi apmeklç daudz stresa, îpaði jauniem, nepieredzçjuðiem darbiniekiem. Ir vçrts atcerçties, un, kad mçs nolemjam iegâdâties ðâda veida produktu, mçs saglabâjam vidi.

Kâpçc ir vçrts iegâdâties nelielu nodokïu summu ar elektronisku kopiju?Pirmkârt, attiecîbâ uz saimniecisko darbîbu, ko mçs veicam, ir vçrts uzskatît, ka mums nebûs vajadzîgas lielas fiskâlâs summas. Ðâds neliels raksts ir ïoti piemçrots un labi strâdâ cilvçkiem, kas sniedz citus pakalpojumus. Mçs varam ierasties, piemçram, uz kosmetologu vai frizieru. Ir arî vçrts òemt vçrâ, ka pateicoties elektroniskajai kopijai, mçs tçrçjam mazâk naudas par palîgmateriâliem kâ papîra rullîti, lai drukâtu èekus. Ir vçrts zinât, ka kopijas var iztçrçt tâlâkiem pârvadâtâjiem.Pieòemot lçmumu par kases aparâtu izvçli, pirms mçs pieòemam stingru lçmumu pirkt, mums ir jâdomâ precîzi. Paðreizçjâ posmâ ïoti spçcîga reputâcija aizpilda nelielu kases aparâtu ar elektronisko novitus nano e. Ja mçs joprojâm domâjam, kâda veida lietderîba bûtu ïoti noderîga mûsu uzòçmumam, mums ir jâiegulda tajâ.