Stradajiet angiu valoda

Vivese Senso Duo Shampoo

Tulka darbs ir neticami svarîgs un atbildîgs darbs, jo ir saprotams, ka viena no tâm ir jâatgrieþ otras puses starpâ starp abâm vienîbâm. Tâ rezultâtâ man nav jâatkârto vârda vârds, kas ir teikts, bet gan izteikt izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu, un tas ir neticami lielâks. Ðâdam tulkotâjam ir milzîga nozîme komunikâcijâ un izpratnç, kâ arî viòu traucçjumos.

Dzçriens no tulkojumu rindâm ir secîga tulkoðana. Kas ir tâda paða veida tulkojumi un ko viòi uzskata par tieðâm specifiku? Nu, runâjot no galvas, tulkotâjs uzklausa kâdu no ðîs piezîmes iezîmçm. Viòð var uzòemties piezîmes un tikai to, kas nepiecieðams runâtâjam. Ja viòð dara vienu no savâm piezîmçm, tad tulkotâja uzdevums ir nosûtît viòai mçríi un principu. Protams, kâ jau minçts, tam nav nepiecieðama burtiska atkârtoðanâs, lai dzîvotu. Tâpçc viòam ir jâdod runas nozîme, princips un nozîme. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs izstrâdâ savu paziòojumu, atkal sadalot to pastâvîgâs iezîmçs. Un, protams, viss notiek sistemâtiski, lîdz tiek sagatavots paziòojums vai sarunu biedra atbilde, kas joprojâm atrodas tuvâkajâ valodâ, bet viòa runas tiek iemâcîtas un nodotas personas numuram.

Ðâda veida tulkojumiem ir savas nepilnîbas un vçrtîbas. Trûkums, protams, ir tas, ka tas notiek regulâri. Izrunu fragmenti Tomçr tikai ðie konteksti var izjaukt zinâmu uzmanîbu un sagatavoties komentâriem. Tulkojot daþus no tekstiem, jûs varat viegli izjaukt, aizmirst par kaut ko vai vienkârði pârspçt ritmu. Tomçr ikviens var uzzinât visu, un tiek saglabâta komunikâcija.