Statiska grafiska galerija

Statiskâ elektrîba ir ïoti neçrta arî visuresoðajâ saturâ. Tâs risinâjumi, jo îpaði atmosfçrâ, kurâ pastâv sprâdziena risks, ir paredzçti, lai radîtu dzirksteles arî sprâdziena rezultâtâ. Katru gadu Eiropâ tas sâkas lîdz 400 notikumiem, kas saistîti ar elektrostatisko izlâdi, un tos var skaidri novçrst, izmantojot vienkârðas ierîces un tehnoloìijas, kas ir droðas un plaði pieejamas.

Lai atbrîvotos no slodzçm, kas veidojas un koncentrçjas rûpnieciskajâ procesâ, tvertnçm, tvertnçm, tvertnçm jâbût aprîkotâm ar elektrostatisko zemçjumu vai elektrostatisko zemçjumu. Ievçro pçdçjo galu, lai izmantotu spçcîgu skavu vai jaunu droðu aizsargâtâs pârtikas kombinâciju ar pareizi izvçlçtu kabeli, kas spçj pârvadât elektrisko lâdiòu nopietnâ zemçjuma punktâ. Iemesls ir konsekventa integrâcija ar zemi, ka ðâdu darbu, piemçram, laku, sveíu, krâsu, ðíîdinâtâju un sprâgstvielu raþoðanas procesos galvenokârt tiek pievçrsta uzmanîba jautâjumam, kurâ ðo vielu apstrâdes, sajaukðanas vai konteineri var tikt pârklâti ar daudziem slâòiem vai rûsu. Klubâ ar iepriekð minçto viòi vâjina skavu vai citu uzòçmumu izmantoto zemçjuma metodi. Saskaòâ ar ATEX direktîvâm, iezemçðanas terminâliem jâatbilst vairâkâm prasîbâm, kuras es varu izmantot sprâdziena riska tuvumâ. Viòi nevar tikt pârklâti ar materiâlu, kas veicina dzirksteles grâmatas ikdienas apstâkïos.Bîstamajâ zonâ, kur ir liels aizdegðanâs un sprâdziena risks, ir nepiecieðama regulâra padeves iekârtu stâvokïa pârbaude. Ekspluatâcijas, korozijas un mehânisku bojâjumu rezultâtâ izrâdâs, ka sistçmas neatbilstîbas un noplûdes, un galu galâ tâs vairs nepilda savu vçrtîbu. Tâpçc tas ir tieðs drauds personâlam un pilnai mâjai. Pateicoties plaðajâm metodçm, jûs varat âtri saskarties ar statiskâm zemçjuma sistçmâm, kurâm ir integrçta vadîbas sistçma. Tie ir aprîkoti ar indeksiem un bloíçtâjiem, lai novçrstu aizdegðanos.Mums ir jâsaprot, ka metodes un darba attîstîbâ laikmetâ, kad rodas spiediens uz pârdoðanas un apgrozîjuma attîstîbu, visa tehnoloìija tiek lejupielâdçta ar vçl cieðâkâm un efektîvâkâm raþoðanas metodçm. Paaugstinâta kustîba rada radîto elektrostatisko lâdiòu vçrtîbas dabisku pieaugumu, kas ir rentabls pçc turpmâkâm izlâdçm. Ðî cilvçka ietekme un spiediens uz viòu kâ labâkais efekts apdraud sevis droðîbu.