Spradziendrodi dambji

EX apzîmçjums ir apzinâts apzîmçjums, aizsardzîba pret sprâdzieniem, kas paredzçta ierîcçm un aizsardzîbas metodçm vai to sastâvdaïâm un daïâm.

Saistîbâ ar milzîgajâm atðíirîbâm Eiropas Savienîbas valstu droðîbas departamentâ tika izteikts viedoklis par svarîgu vçrtîbu apvienoðanu atseviðíâs dalîbvalstîs. Vienotas tiesîbas ir ïâvuðas daudz patîkamâkai un lielâkai preèu plûsmai starp ES valstîm. Tas ir tâ sauktais Jaunâs pieejas direktîva, kas sevi apliecinâjusi kâ galveno risinâjumu, lai uzlabotu sadarbîbu starp dalîbvalstîm.Sprâdzienbîstamâ vidç un ierîcçs, kas paredzçtas praktiskai darbîbai ðajâs jomâs, ir jânorâda divas ATEX pamatdirektîvas (no Francijas atmosfçras sprâdzienbîstamâm:- Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktîva 94/9 / ES ATEX95 (no 1993. gada 23. marta, saskaòojot dalîbvalstu tiesîbu aktus attiecîbâ uz ierîcçm, iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm, kuras tiek ieviestas potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, \ t- Direktîva 99/92 / EK ATEX137 (1999. gada 16. decembris, ar ko reglamentç minimâlâs prasîbas darbinieku aizsardzîbas un droðîbas jomâ attiecîbâ uz nozîmi, kâdâ var rasties sprâdzienbîstama atmosfçra.Visiem EX çdieniem jâbût pareizi maríçtiem un jâpârbauda virkne testu, kas ietver jebkâdu rûpnîcas defektu novçrðanu. Eiropas Savienîbas direktîvas, ko pieòçma 2003. gadâ, stingri izstrâdâja un precizç darba principus un ðâda veida aprîkojuma nozîmi.Vairâk par Atex problçmu varat atrast ðeit.