Spaou angiu tulkotajs

Polijas angïu valodas tulkotâjs ir ierîce, kas tiek izmantota arvien bieþâk valodas prasmes laikâ. Vai tas ir pareizi? Kâ man vajadzçtu ieteikt ðo ierîci, lai es bûtu mans reâls atbalsts, bet tas nav novedis pie kompromisa ar maldinoðu?Interneta tulkotâja izmantoðana teorçtiski ir ïoti populâra. Tulkotâja logâ ievadiet tekstu vienâ valodâ, izvçlieties oriìinâla valodu un stilu, kam mums ir jâpârvçrð teksts, noklikðíiniet uz pogas "tulkot", pçc kâda laika nâkamajâ logâ parâdâs teksts, kas jau tulkots uz nâkamo valodu. Tik daudz zinâðanu.Praksç tas ir mazliet lielâks. Mums ir jârûpçjas par to, lai datorprogramma nekâdâ ziòâ nebûtu sareþìîta, plaða un mûsdienîga, un tâ nekad nebûs cilvçku inteliìence. Jau no paða sâkuma tâs piemçroðanas iespçjas ir ïoti ierobeþotas. Es iesaku izmantot tulkotâju, jo îpaði, ja vçlaties âtri nokïût uz robeþas ar dokumenta vçsturi, kas ir sagatavota mums sveðinieka valodâ vai kuru mçs kalpojam ne pârâk progresîvâ periodâ. Tas ïaus mums ietaupît laiku, kas mums bûtu jâtçrç, ja vârdnîcâ meklçtu atseviðías frâzes.Saòemtais dokuments tiks automâtiski tulkots, tas ïaus mums iepazîties ar dokumenta saturu (daïçji, lai to noskaidrotu, tomçr mums ir jâbût ïoti uzmanîgiem. Teksts, ko tulkotâjs pârtulkojis, ka viòð netiks nosûtîts jebkâdam lietojumam, izòemot tikai to, lai ar domu lasîtu mazâk. Tas ir tâpçc, ka teksts, ko automâtiski pârtulkojis interneta programma, kurai nav labas izlûkoðanas, noteikti var pastâvçt ar lingvistiskâm un stilistiskâm kïûdâm.Slengas iepazîðana ir norma. Mçìinâjumi iziet uz projektiem un likteni, piemçram, viòa ietvaros (nemaz nerunâjot par to, ka nav oficiâla dokumenta, kas ir derîgs oficiâlâ dokumenta panâkumiem, var tikt veikta ar nepatîkamu situâciju. Tulkotâja radîtâs kïûdas ir ïoti svarîgas.

Tomçr vislabâk to òemt no tulkoðanas aìentûras îpaða tulkojuma.