Skruvju konveijers t 206 3

Skrûvju konveijeri tiek izmantoti galvenokârt lauksaimniecîbâ. Ðo trauku izmanto, lai barotu gatavo barîbu no maisîtâja, pârnesot savu barîbu no dzirnaviòas vai no kûtsmçslu izkliedçtâja. Tiek izmantots arî graudu izkrauðana un iekrauðana.Maksimâlais skrûvju konveijeru darba leòíis ir 45 grâdi. Esoðais skrûvju konveijers un graudu padevçjs vai baroðanas skrûve.Skrûvju konveijeri izmanto, lai izkrautu lauksaimniecîbas piekabes vai pildîtu graudu tvertnes. Tas arî dziedç, transportçjot graudu. Konveijeri tiek izmantoti gan pirmajai graudu tîrîðanai. Ðo trauku parasti piegâdâ kâ barîbas lînijas un graudu uzglabâðanas ceïa daïu. Skrûvju konveijeri ir darbarîki ar garumu no 4 lîdz 12 m, veiktspçja no 7 lîdz 60 T / h, cauruïu diametrs no 110 lîdz 250, motori no 1,5 lîdz 11 kW.Skrûvju konveijeri ir ârkârtîgi noderîgas lauksaimniecîbas maðînas. Dabiskâs izmantoðanas laikâ ir ïoti svarîgi meklçt gultòu un íîïsiksnu stâvokli. Ðie punkti ir trauksmes ârkârtas gadîjumi. Ðî spçle, jums vajadzçtu domât par leòíi skrûves konveijera. Viòam jâsasniedz ne vairâk kâ 45 grâdi.Ðîs vçrtîbas izòçmumi ir vertikâli konveijeri. Ir trauki lasîðanai pie çku sienâm, silosiem, kâ arî oriìinâlâm rûpnieciskâm un saimnieciskâm çkâm.Skrûvju konveijeriem ir daudz priekðrocîbu. Tiem ir raksturîga augsta efektivitâte, zems pieprasîjums pçc daudziem, zemas cenas un zemas ekspluatâcijas izmaksas, viegla ekspluatâcija un iespçja mainît konveijera darba leòíi.Ir arî konveijeri, kas ir piemçroti pozîcijas aizvietoðanai. Pateicoties ðai lomai, konveijeri var ievietot jaunâs daïâs. Ne tikai lauksaimniecîbâ. Konveijeri arî ïauj mainît slîpuma leòíi. Skrûvju konveijeri var pievienot ar atlikuðajiem elementiem, piemçram, tvertni, citu veidu izplatîtâjiem un pagarinâjuma segmentiem.