Sieviedu dzimumorganu fotografijas

Maksts biocenoze ir diagnostisks tests, kas ïaus jums novçrtçt maksts tîrîbu, tâs bioloìiju, floru un uztriepes. Biocenoze ir mikrobi, kas apdzîvo maksts epitçliju, kas vada sievietes reproduktîvos orgânus uz labu funkcionçðanu. Svarîgâkais ir uzturçt pareizu biocenozi, un ietekme uz to ir íirurìiskâs procedûras, higiçnas neatbilstîba, hormonu lîmenis, nekontrolçta antibiotiku lietoðana un seksuâlâs metodes.

Maksts biocenoze sastâv no tampona iegûðanas no cauruma sekrçcijas pârbaudes punktâ. Pateicoties tam, ir iespçjams nosaukt, kâdas mikrobu metodes ilgst dzimðanas attâlumos un lîdz ar to nav patogçnu vai iekaisumu. Biocenoze, iespçjams, dzîvo bez medicîniskas nosûtîðanas. Sievietei jâizdara ðâda veida pârbaude, it îpaði, ja blakus viòai ir iekaisuma pazîmes, kas izraisa maksts niezi un vulvas, maksts izdalîðanos un urînceïu iekaisumu. Ðajâ stratçìijâ ir svarîgi veiksmîgi kontrolçt vaginîta gaitu. Jûs nevarat izmantot jebkâdas maksts zâles vai lietot antibiotikas jebkurâ stundâ pirms testa. Tâpat divas dienas pirms plânotâs izmeklçðanas ir jâaptur seksuâlais kontakts. Arî ikmçneða asiòoðana no dzimumorgâniem ir iemesls, kâpçc jûs nevarat sâkt biocenozi. Attiecîbâ uz vienu pçtîjumu vagîna biocenozi veic ginekologs ginekoloìiskâ krçslâ. Tamponu, vulvas vai urînceïus savâc, izmantojot plânu stiepli vai tamponu. Tests ir nesâpîgs, tomçr iekaisuma pakâpçs var izmantot daþas diskomforta sajûtas. Kâzas nav ilga, jo tikai daþas minûtes. Vadu ar vaginâlo sekrçciju apðauba mikroskops pçc iespçjamo patoloìisko mikroorganismu noteikðanas. Diemþçl ir invazîva pârbaude, jûs varat to valkât un atgriezties mâjâs. Labam rezultâtam, ko sagaida visas sievietes, bûtu jâparâda skâbju veidojoðo baktçriju klâtbûtne. Ja ir atseviðías baktçrijas un baltâs asins ðûnas, mçs tagad iesakâm daþâdos posmos. Ar izmaiòâm treðajâ posmâ tâ nonâk sliktâ baktçriju floras attîstîbâ un daudz patoloìisko mikroorganismu. Ceturtajâ reizç tomçr ir sçnes vai trichomonas.