Rupniecibas un pilsctu attistiba

Rûpniecisko tehnoloìiju strauja attîstîba, labas raþoðanas rezultâtu skatîðanâs, âtrums un izturîba virsmâs, piemçram, drukâðanâ, tekstilizstrâdâjumos, plastmasâ, íîmijâ, optikâ un iepakojumâ palielina elektrostatiskâs izlâdes risku. Jo lielâks raþoðanas process, jo vairâk rodas slodzes, ko mçs vçlamies neitralizçt, lai neapdraudçtu lietotâju droðîbu.

Nekontrolçta uzkrâto elektrostatisko lâdiòu izlâde var radît gâzes un gaisa maisîjumu, izmantojot izveidoto âdu, un viena izraisa eksploziju. Ðo problçmu risinâjumu risina uzòçmumi, kas ðajos gadîjumos izmanto, inter alia, elektrostatisko zemçjumu, uzlâdçtâs virsmas tîrîðanu, neitralizâciju vai elektrostatisko uzlâdi.Elektrostatiskâ iezemçðana ir iezemçðanas mehânisms, kas ir pierâdîjums tam, ka tvertnes, kas pârvadâ beramkravu materiâlus vai ðíidrumus, ir veiksmîgi. To virsmu savieno liels skaits elektrostatisko lâdiòu. Pirms iekrauðanas ir nepiecieðams savienojums ar tankkuìa zemes virsmu. Tas novçrð aizdegðanâs risku. Citas dramatiskas situâcijas ir svarîgas cauruïu, vârstu, pûtçju veiksmîgai darbîbai, jo, raþojot brîvus materiâlus vibrâcijas vai nodiluma dçï, tie var atdalîties viens no otra un radît aizdegðanâs draudus. Lieliem konteineriem vai tvertnçm, kas piepildîtas ar uzliesmojoðâm vielâm, jâbût arî iezemçtâm. Pastâv arî risks, ka maisîjumi un sajaukðanas procesos tiek izmantoti neiezemçtie konteineri. Praktiski katrs raþoðanas procesa posms rada elektrostatisko lâdiòu veidoðanos, neatkarîgi no tâ, vai ir nepiecieðams ievietot produktus elastîgos konteineros vai manuâli piepildît mucas vai kârbas. Ir nepiecieðama elektrostatiska iezemçðana, jo tâ var runât par izplûdi starp personâlu un instrumentiem un konteineriem, savukârt vietâ, kur pastâv risks, ka tas sâk darboties, tas var izraisît aizdegðanos un eksploziju.