Rupniecibas revolucija un tas sekas

Datortehnikas tirgus pçdçjo desmitgaþu laikâ ir pastiprinâjies. Tehnoloìiju attîstîba piespieda uzòçmumus izmantot citus risinâjumus tieðâs iekârtâs. Tas deva spçcîgu iespçju palielinât produktivitâti, samazinât izmaksas un to, kas notiek, vairâk panâkumu. Mçs esam parâdâ uzòçmçjdarbîbas attîstîbai zinâtnes attîstîbai.

Patlaban deviòpadsmitajâ gadsimtâ industriâlâ revolûcija cilvçcîbu piespieda uz pçdçjâm dziesmâm. No pçdçjâs reizes katra ekonomikas nozare cieði sadarbojas. Elektroenerìija tika piegâdâta rûpnîcâm, kas raþoja arvien efektîvâkus produktus, kas agrâk bija tikai to dizaineru kalnos. Ieroèu rûpniecîba faktiski bija draòíîgs mûsu civilizâcijas vçsturç, bet neapðaubâmi uzsâka jaunu zinâtnisko pieredzi. Lai veiktu datorizâciju, automatizâciju un datorizâciju, tas ir uzticams katra raþoðanas uzòçmuma komponents.

Maðînu attîstîba nozîmç, ka daudzi no tiem ir veltîti lielam risinâjumam. Speciâlisti izstrâdâ programmatûru raþoðanas uzòçmumiem, pamatojoties uz esoðajâm metodçm, tikai pielâgojot klientu vajadzîbas. Ðis process galvenokârt ietver vairâkus posmus: dizains, programmu izstrâde, testçðana un ievieðana. Ir zinâms, ka tie nav precîzi definçti darbîbas râmji, jo tas ir atkarîgs no konkrçtas maðînas izmantoðanas.

Ðâdu izeju priekðrocîba, protams, ir tâs turpmâkâ iespçjamâ modifikâcija. Ja mçs vçlamies paplaðinât mûsu uzòçmuma ievieðanu, mçs varam paplaðinât savu sistçmu ar papildu maksâjumu, uzlabot tâ darbîbu vai vienkârði palielinât konkrçtu elementu efektivitâti.

Tas ir tâlu no iepriekð minçtajiem augsti kvalificçtajiem darbiniekiem vai uzòçmuma, kas izmanto attiecîgo programmatûru. Tas ïaus paðreizçjâm spçcîgâm un precîzâm koda izmaiòâm problçmu vai kïûmju gadîjumâ. Turklât ir âtrâka reakcija uz situâciju. Labs speciâlists ir veids, kâ pârliecinoði veikt maðînu. Ir pârliecinâts, ka viena neliela izmaiòa ir pietiekama, lai mainîtu veidu, kâdâ raþoðanas lînija darbojas diametrâli.

Kâ redzams, cilvçka tehnoloìija ir iesakòojusies savâ civilizâcijâ. Varçtu uzdot jautâjumu: vai viòð noliedz ðo cilvçka metodi? Tomçr reakcija uz ðo pçtîjumu bûtu jâmeklç perspektîvâ. Tomçr ir skaidrs, ka nozare bez cilvçka faktora nevarçs tikt galâ ar turpmâko attîstîbu.