Reklamas apicrbu rathotajs

Diet Stars

Sestdienas beigâs tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði attiecîgajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçts displejs palika mazâkajâ komponentâ, un viss pagâjis bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tie tika izgatavoti, izmantojot pilnîgi neaizsargâtus un mierîgus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Turklât viòus iepriecinâja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar platâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs jaunâs ceremonijas skaistâs kâzu radîðanas izsole. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolîja arî daþus visdaþâdâkâs kolekcijas apìçrbus. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz jûsu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labdarîbas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus un kâ izsoles priekðmets pastâvçja pat tad, ja apmeklçja rûpnîcu.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas tikai veikalos.Mûsu paðu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir viens no slavenâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Viòam ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâko daïu no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katrâ posmâ ðis zîmols veido kolekcijas koalîcijâs ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas gatavojas no rîta, ir piemçroti garâm rindâm. Ðîs kolekcijas izzûd vienu dienu.Ðo uzòçmumu materiâli daudzu gadu garumâ ir iesaistîti lietotâju vidû, arî reìionâ, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, es nedomâju, ka nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un par to, kâdas priekðrocîbas produkti ir vispiemçrotâkâ klase.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjas aptiekas apìçrbs