Putekiu ieguve

Putekïu savâkðanas sistçmu izmanto nozarçs, kuras pieprasa, cita starpâ, metâlapstrâde, kokapstrâde, enerìçtika, pârtikas un farmâcijas rûpniecîba arî tajâs jomâs, kur ir ieteicams ielikt brîvus materiâlus. Ïoti maza izmçra daïiòas ir bîstamas maðînâm un cilvçku veselîbai (vairumam no tâm ir toksiska iedarbîba, tâpçc efektîvas putekïu savâkðanas sistçmas ir svarîgs uzòçmuma aprîkojuma elements, jo tâs nodroðina efektivitâti, aizsargâjot veselîbu, aizsargâjot vidi un paaugstinot droðîbu darbu.

Putekïu savâkðanas sistçmai jâbût izvietotai tuvu piesâròojuma avotam. Paðpatstâvîgâs rokas, rakeïi, pârsegi, rûpnieciskie putekïu sûcçji rûpniecisko procesu laikâ ir jâveido ne tikai kâ putekïi, bet arî jâaizsargâ to uzstâdîðana un atkârtota celðana.

Putekïu noòemðanas sistçmas elementi:

1. ciklons - ierîces tips, kurâ tiek veidota gâze no cietâm daïiòâm, lai attîrîtu centrbçdzes spçku dçï (rotçjoðâ gaisa kustîba separatorâ izraisa daïiòu berzi pret ierîces sienâm, kinçtiskâs enerìijas zudumu un lîdz ar to pakïauðanu gravitâcijas likumam, \ t

2. filtri - kas atrodas korpusâ ar parasto nerûsçjoðâ filtra kârtridþu, kas aprîkoti ar durvîs ievietotu saspiesta gaisa attîrîðanas stilu un ventilatoru, filtri ar maisiòiem vai filtra kabatâm ir redzami.

Ïoti svarîga darbîba dezinfekcijas sistçmâs ir to sasprindzinâjums - katru plaisu erozijas beigâs palielinâs, radîs plâna noplûdi un draudus. Vçl viens svarîgs elements bûvniecîbâ ir to materiâlu izturîba, no kuriem tiek izgatavoti trauki - cietâs daïiòas, kas berzç pret sânu virsmâm, padara tos abrazîvus. Putekïu nosûkðanas ierîces nedrîkst izraisît vai radît elektrostatiskos lâdiòus. Tas apdraud sâkumu.