Psiholoiiska terapija glivicc

https://jinx-formula.eu/lv/

Terapija palîdz patoloìiskâm attiecîbâm starp laulâtajiem vai ìimenes locekïiem, bet arî pierâdîta metode atseviðíu pacientu psihi ârstçðanai, ja atkarîba novçrð pareizu darbîbu, laulîba uzskata, ka laulîbas ðíirðanas vai tuvâko ìimenes locekïu saikne ir tuvu sabrukumam, tad jums vajadzçtu doties pie speciâlista psiholoìijas zinâtnes. Neviens no mums nav radikâli autonoms indivîds, kas nav mijiedarbojies ar citâm cilvçku lietâm, tâpçc lûdziet veselîgu informâciju ar visiem. Iepriekðminçtâ çtiskâ prasîba pirmkârt attiecas uz mûsu radinieku sievietçm, proti, draugiem, partneriem un radiniekiem. Psihoterapijas mçríis ir koncentrçties uz ârstçjamâs personas emocionâlâs kompetences attîstîbu, t.i. paðcieòas un paðpârvaldes palielinâðana, nodarboðanâs ar profesijâm vai fobijâm, kâ arî motivâcijas risinâðana, prasmes radît starppersonu attiecîbas vai paaugstinât enerìiju, parâdoties apkârtçjai videi.

Terapija psihologa, psihoterapeita vai psihiatra uzraudzîbâ ir veids, kâ palîdzçt tâdiem traucçjumiem kâ depresija, bezmiegs vai daþâdu veidu atkarîbas arî neirozes un daþâdu bailes prâtâ. Psihoterapija balstâs uz terapeita un pacienta savstarpçjâm attiecîbâm, un staigâðana psiholoìiskajâ terapijâ pati par sevi ir atðíirîga, jo tâ ir atkarîga no konkrçtâ darbinieka izpratnes un analizçto garîgo traucçjumu avotu un palîdzîbas, kas sniegts ar specifiskiem traucçjumiem un psihoterapijas raksturu. Vienâ ârstçðanas sâkumâ beidzas viena vai vairâkas ievaddaïas, kurâs tiek izveidota konsultâcija vai intervija. Pçc tam tiek noslçgts terapeitiskais lîgums, kurâ ir paredzçti kvalificçti terapijas mçríi, individuâlo sesiju bieþums, paredzamais to esamîbas laiks, finanðu kârtîba un citas krâsas kopâ ar psihoterapeitiskâs ârstçðanas laiku. Kopumâ terapija tiek veikta ar ne vairâk kâ trim sanâksmçm nedçïâ, parasti ilgst apmçram stundu, un psihoterapijas kursa ilgums parasti svârstâs no daþiem lîdz vairâkiem mçneðiem.

Krakovâ ir daudz klîniku un ârstniecîbas centru, kur speciâlisti, izmantojot teorçtiskâs zinâðanas un praktisko pieredzi, kas iegûta no daþâdâm psihoterapijas straumçm, mçìina pielâgot daþâdas diagnostikas metodes zinâmai personai, kurai ir personiskas problçmas. Daþi terapeiti sçþ psihoanalîtiskâ (saukta arî par psihodinamisko pieeju, atzîstot sevi no Sigmunda Freida, kurð, interpretçjot, païaujas uz zinâðanâm par zinâðanâm un emocijâm. Citi psihoterapeiti izmanto terapiju sistçmiskâs, kognitîvâs uzvedîbas, humanistiskâs eksistenciâlâs vai hipnoterapijas laikâ. Ðajâ darbîbâ jâatzîmç, ka parâdîbâ ir sadalîjums, ko parasti dçvç par psihoterapiju. Nu, tas izceïas ar diviem bûtiski atðíirîgiem psiholoìiskâs konsultâcijas veidiem - psihoterapiju un psihosociâlo atbalstu, kas tiek pieòemts, ja pacientam nepârprotami ir vajadzîgs atbalsts, lai gan nav noteikta (saskaòâ ar paðreizçjiem medicînas standartiem slimîbu vai psihiskiem traucçjumiem.