Profesionalais prakses tulks

Starptautiskâ formâ ir diplomâtiskâ valoda, ko raksturo izteiksmes tradîcija un brîvîba. Bet papildus tam tas ir viss izteiksmju klâsts, kas, iespçjams, atspoguïo runâtâja nodomus. Jums ir jâspçj tos lasît pareizâ skolâ, kas parasti nav salasâma lietotâjiem.Politiíi no bagâtâm valstîm publisko runas un ziòojumus, kas adresçti saòçmçjiem no bagâtîgâm valodu teritorijâm. Tulkotâjam ir galvenâ loma ðajâ formâ. Ziòojuma saòemðana ir atkarîga no skaistas summas. Tas prasa ne tikai labi runât runâtâja valodu, bet arî bût par lielu domu par delikâtu situâciju un starptautiskajâm attiecîbâm.

Kâda veida tulkojums diplomâtijâ parasti tiek izmantots?Labâkais veids ðâdu runu tulkoðanai ir secîga tulkoðana. Tie nenotiek regulâri, tas ir paralçli apgalvojumiem, lai gan attâlumâ starp îsâkâm vai garâkâm teksta daïâm. Tulkotâjs uzskata, ka uzdevums ir apkopot fragmentus klausîtâjiem, òemot vçrâ to vispârçjo nozîmi un uzsverot svarîgâkos elementus. Diemþçl tâ ir acîmredzama, jo katrai valodai ir idiomi, ti, frâzes, kuras nevar tulkot burtiski, darbojas vidû, kas ir pretrunâ ar kopçjo kontekstu. Diplomâtijas valoda arî ir bagâta ar daþâdâm metaforâm un vispârçjâm iezîmçm, kuras secîgajâm ietekmçm ir jâierobeþo lîdz burtiskâkai konstrukcijai, kas ir pieejama attâlâm auditorijâm. Tajâ paðâ laikâ secîgas interpretâcijas vçlçtos bût neatkarîgas no pârmçrîgas interpretâcijas.

Kam bûtu jâveic tulkojums?

avots:

Tulkotâji vçlas bût nozîmîgi, lai âtri analizçtu saturu, izvçlçtos svarîgâko informâciju, izveidotu sintaktisko izteiksmi un precîzi atspoguïotu runâtâja patieso nodomu. Ðî ir liela tulkotâja uzmanîba viòa darbîbâ starptautiskajâ arçnâ. Konsekventu tulkoðanu oficiâlos apstâkïos veic eksperti ar lielu pieredzi. Viòi ir ieviesuði metodes, kâ iegaumçt saturu vai uzskaitît tâs îsu rakstzîmju struktûrâ konkrçtiem vârdiem, vai simbolus, kas iezîmç intonâciju, akcentçðanu vai atslçgvârdu izcelðanu. Pateicoties tam, tie ir tâdâ formâ, ka nosûta savus paziòojumus par dinamiku, kas atïauta runâtâja lîmenim.Lîdz ar to secîga tulkoðana ir mutisks tulkojums, kas ir saîsinâts un lîdz ar to parasti îsâks nekâ jaunais teksts, kas atspoguïo runâtâja satura saturu un domâðanas ceïu, kâ arî viòa nodomus.