Praha psihologs 8

Daudzas meitenes neatðíir psihologu no psihoterapeita. Persona, kas ir psihologs, ir persona, kas ir pabeigusi psiholoìijas maìistra grâdu. Psihoterapeits ir apziòa, ka pçc medicînas vai humanitâro zinâtòu diploma beigðanas absolvçjusi èetru gadu psihoterapeitisko skolu un tika sertificçta psiholoìiskâ vidç, kas ietvçra patronâþu noteiktâ grupâ.

Skaitlis ar ðâdu sertifikâtu var izveidot savu psihoterapeitisko biroju (un tagad tas nav privâts psihiatriskais birojs, bet raksturs ar maìistra grâdu psiholoìijâ nevar to darît tagad.No otras puses, psihiatrs ir medicînas speciâlists, viòð ir beidzis medicînas skolu. Tad ir speciâlists, kurð parasti atrod darbu slimnîcâ neiropsihiatriskajâ nodaïâ. Psihiatrs uzòemas garîgâs un neiroloìiskâs slimîbas atpazîstamîbu un farmakoloìisko palîdzîbu.Atcerieties, ka psihoterapeits ir nevienlîdzîgs psihoterapeits. Ir vairâkas psihoterapijas pamatskolas un psihoterapeits, kurð atrodas mûsu profesionâlâ ceïa sâkumâ, izvçlas, kuru skolu izvçlçties izglîtot. Tad viòð var dzîvot uzvedîbas metodç, kas apvçrð cilvçkus pareizos veidos. Ir arî, piemçram, analîtiskâ psihoterapija, kas dziedinâs cilvçku, runâjot un apsprieþot viòa uzvedîbas mçríus.Kâpçc jums ir nepiecieðams universitâtes grâds, lai varçtu pieteikties psihoterapijai, pçc tam jûs varat kïût par psihoterapeitu? Tas ir pçdçjais, ko pieprasa visas psiholoìiskâs sabiedrîbas, un tas ir gandrîz vairâk atkarîgs no pçdçjâs, ka terapeits reklamç atbilstoðu intelektuâlâs darbîbas lîmeni. Cilvçks, kurð nav veiksmîgi pârbaudîts, parasti nevarçs bût terapeits. Lai kïûtu par speciâlistu, jums vienkârði ir jâbût pietiekamam izlûkoðanas lîmenim.Kâds darbs bûtu jâizvçlas psiholoìiskâs sagatavoðanas laikâ?Cilvçkiem, kuri plâno kïût par psihoterapeitiem, jâizvçlas klîniskâ specialitâte, jo tâ paðlaik ir populârâkâ psihoterapeitisko grupu kandidâtu vidû.