Polijas neveseliga virtuve

Polijas virtuve nesaskan ar mazâkajiem, un tas pats ir pârâk liels jautâjums par to, cik daudz gaïas mçs atrodam. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Iestâþu sagatavoðana neatbilst populârâkajiem uzdevumiem. Protams, visi ir saskâruðies ar bastarda íermeni vai grûti. Jebkurâ virtuvç jâbût objektam, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - smalcinâtâja íermenî. Tas parasti ir izgatavots no vairâkiem desmiti maziem asmeòiem, kas iegûti tuvu kopâ. Ðis sîkrîks ir paredzçts nelielai gaïas punkcijai bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots kâda veida karbonâtiem vai steikiem. Lâpstiòas, kas aprîkotas ar íermeòa smalcinâtâju, jâsagatavo no nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai preces izturîbai, bet arî tîrîbai un funkcionalitâtei. Visi pârçjie korpusi ir izgatavoti no plastmasas. Gaïa, kas tika izurbta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas iekðâ, kas padara pat pçc cepðanas sulîgu, mîkstu gaïu. Paðu termiskâs apstrâdes process notiek vienmçrîgi un daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Un mçs varam secinât, ka garðvielas, ar kurâm mçs pârkaisa gaïu, ir nonâkuðas dziïumâ, kas veicinâs nesaskaòotu gaïas garðu. Íermeòa drupinâtâjs ir lieliska iespçja klasiskai pistolei. Gaïas sagatavoðanas process beidzas ne tikai efektîvâk, bet arî klusâk. Çkas dâmâm tajâ laikâ ir svçta enerìijas taupîðana. Smalcinâtâjs, mazs izmçrs ir ïoti nepiecieðams, turklât ir svarîgi to ïoti labi mazgât zem tekoða ûdens, bet ne visus var ievietot trauku mazgâjamâ maðînâ. Paðreizçjâ projektâ ir vçrts iepazît pakalpojumu. Roku mazgâðana reklamç piesardzîbu - asmeòus var viegli sagriezt! Gaïas smalcinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemams pavadonis, bet vairâk sievieðu un sievieðu, kas zina, ka, izmantojot mûsu metodi, mçs sagatavosim mîkstu un sulîgu gaïu.