Poiu majas tulkotajs

Teksta tulkoðana pati par sevi ir diezgan sareþìîta. Ja mçs plânojam tulkot jebkuru tekstu, mums ne tikai jâòem vçrâ "iemâcîtie" vârdi un teikumi, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik raksturîgas visai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta rakstu angïu valodâ, to neuzraksta tikai "akadçmiskâ" stilâ, bet izmanto savus stilus un pievieno izteicienus.

Sazinoties ar faktu, ka globâlâ interneta tîkla darbs joprojâm pieaug, nereti jâdara mâjas lapas tulkoðana. Piemçram, vietne, ar kuru mçs esam atkarîga, lai nonâktu pie precîzâka saòçmçju skaita, mums to vajadzçtu darît daþâs valodu versijâs. Skaidrojot saturu vietnes, piem., Angïu valodâ un tâs paðas, jums ir tikt galâ ar ne tikai spçju tulkot, bet arî tendenci runât savus teikumus un aprakstus, kas ir sâkotnçjâ tulkojams. Kad tas tad gaida ievieðanu? Pârdodam jebkuru angïu valodas vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Lai gan tiks saglabâta teksta vispârçjâ izpratne (mçs varçsim uzminçt, kâda ir konkrçtâ vietne, tad loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekama. Tâpçc ir iespçjams, jo Google tulkotâjs pârvçrð izvçlçto rakstu par domu "vârds vârdiem". Tâpçc biznesâ mums nav jâpaïaujas uz dzîvniekiem, kas pamatojas uz ðo, kas ietekmç profesionâlu daudzvalodu vietni. Un tulkotâja tîmekïa vietòu praksç îsâkajâ nâkotnç & nbsp; cilvçks maðînu nemainîs. Pat labâkajai programmatûrai nav iespçjas domât abstrakti. Vienîgais, ko viòð var darît, ir spçlçt saskaòâ ar vîrieða loìiku, kas tiek pârsûtîts uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâdçï pat labâkie lietojumi, kas tulko dokumentu, ir tâlu aiz profesionâliem tulkotâjiem, un visticamâk, ka tas vienmçr bûs âtrs. Ja kâdreiz parâdâs izteiksmîgs rîks, kas dekorçts kâ skaidra un abstrakta "domâðana", tad mûsu civilizâcijas ietekme bûs klât. Kopumâ, vietâ izglîtîbas labu tulkotâju, ir radît atbilstoðus mâcîbu iespçjas, kas ne tikai tulkojumi mâca "burtiski", bet viòi atbalstîs jomâ abstraktâs izpratni par valodu.& Nbsp;