Pirmais automobiiu uzocmums pasaulc

Ikviens, kurð plâno mûsu pirmo uzòçmumu, ir ïoti pârsteigts par lielo kases aparâtu cenu. Jâ, tas kïûst dîvaini padarît ðâdu vienkârðu ierîci sadursmç ar pat datoru, patieðâm ir vçrts daudz naudas. Tomçr pârsteigums izzûd, kad mçs rûpîgi aplûkojam ekonomisko un delikâtu situâciju mûsu paðu pasaulç.

Fiskâlie kases aparâti çd atkarîbâ no veida tûkstoðiem lîdz pat èetriem tûkstoðiem zlotu. Tomçr Polijâ ir grûti atrast vienu jaunu un bezskaidras naudas kases aparâtu, kura tirgus vçrtîba ir mazâka nekâ tûkstotis zlotu. Protams, interneta izsolçs var atrast lietotu kases aparâtu, un jûs ne vienmçr varat tos iegâdâties.

Tâtad, kâpçc naudas kases dârgi?Ðâda stâvokïa cçlonis ir valsts forma un mûsu valsts ekonomikas jaunais stâvoklis, kâ arî milzîgs nodoklis, kas lielâ mçrâ ir birokrâtija, ko valsts kalpo mums, iesniedzot un dodot ierîci, rada milzîgu kases aparâta tirgus cenas pieaugumu.Daudzi tirgotâji mûsdienâs neierodas, lai nopirktu kases aparâtus. Diemþçl likumam ir jâbût ar visâm personâm, kas veic uzòçmçjdarbîbu ar gada peïòu, kas pârsniedz noteiktu summu, detalizçtu visas preèu tirdzniecîbas reìistrâciju. No tâ vairâk iemeslu vçl arvien vairâk cilvçku veic uzòçmçjdarbîbu. Tomçr uzlabojas nodokïu maksâtâju skaits.Valdîba nav pats iemesls lielai kases aparâtu cenai. Atðíirîbâ no printeriem ðie citi vçlas bût izgatavoti no ïoti augstas klases produktiem. Tas prasa ilgmûþîbu, kad drukâjat èekus tûkstoðiem reiþu dienâ.

Vçl viens sekundârais iemesls ðîm lielajâm cenâm ir cilvçku apmâcîbas izmaksas par kases pakalpojumiem. Jo pilnîgâk mums ir vârds un daudzi cilvçki, kurus mçs izmantojam, jo spçcîgâk mums ir jâiegulda kapitâls, lai ieviestu savus biznesa darbus. Ceïð ir uzòemt cilvçkus, kuri ir veikuði ðâdus kursus savâ pçdçjâ amatâ, lai gan tas ir pçdçjais daudzais sâkotnçjais gadîjums.Vienu reizi ir grûtîbas samazinât ðo ierîèu vçrtîbu, turklât katram uzòçmçjam, iegâdâjoties mûsu pirmo kases aparâtu, var bût atskaitîjums par kases aparâta iegâdi lîdz PLN 700.