Perfekcionisma vingrinajumi

Es esmu ïoti sareþìîts klients. Pçtîjumi, ko es veicu, un darbîba, kas saistîta ar nozîmîgu pozîciju uzòçmumâ, mani ïoti laipni gaidîja. Ne tikai cilvçkiem un rakstzîmes no manas apkârtnes, bet arî visiem, kas sazinâs viens ar otru. Jûs parâdîjât sevi par perfekcionistu, un man tas jâdara ar rîkiem, ko es izmantoju - perfekcionismu.

https://neoproduct.eu/lv/dr-farin-man-efektiva-novajesanu-viriesiem/Dr Farin Man Efektīva novājēšanu vīriešiem

Uzòçmuma dibinâðana bija saistîta ar daudziem uzsvariem un lielu ieguldîjumu, tâpçc es ïoti rûpîgi izvçlçjos savus kolçìus, vietu un nepiecieðamo instrumenta pozîcijâ. Kad kolçìis man ieteica uzòçmuma programmu, es daudz par to izlasîju un pçc tam lûdzu to izmçìinât Lai pârbaudîtu produktu, es lejupielâdçju programmu & nbsp; cdn xl demo no raþotâja kartes. Es biju ïoti pârsteigts. & Nbsp; Izrâdîjâs, ka tâ bija tçma, kuru es meklçju. Programma izpildîja visas manas cerîbas. Es nevarçju gaidît, lai redzçtu savus darbiniekus, un es atvçru strâdât pie tâ, lai augtu uzòçmumam un iekarotu tirgu.Es nesaòemu lçmumu par izsitumiem. Lielais tirgus ir gadîjums, kad tiek pasludinâts, ka tas ir jâpielâgo vietçjâm vajadzîbâm, un pat var tikt pievienots vçrtîbai, un tomçr pçc noteikta laika ðíiet, ka tas bûtu ilûzija. Ka mçs to nenozîmçjâm kopâ. Izstâðanâs no lîguma galvenokârt ir problçma. Tieði tâpçc cdn xl demo programmas bezmaksas versija ir pârsteidzoða lieta. Tas palîdz tâlu pieòemt lçmumus. Jûs varat par to mierîgi domât, bez laika spiediena, tâpçc, iespçjams, tâ ir pçdçjâ lieta, kas man jâdara. Es augstu vçrtçju raþotâjus un pârdevçjus, kas sniedz ðâdus risinâjumus. Tas dod man, ka viòð viòiem dod savu integritâti.Ikviens vçlas, lai viòu zîmols bûtu vissareþìîtâkais un vislielâkais. Nav nepiecieðams pietiekami ilgi gaidît rezultâtus. Tomçr, izvçloties pareizos rîkus vai programmas - dziïi tagadnç.