Neiroze 10 gadi

Mûsdienâs parastas problçmas ir kïuvuðas par neirotiskiem traucçjumiem (ko sauc par neirozçm. Tâpçc tas attiecas uz jûsu domâðanas remontu. Mçs jau esam viegli un bieþi vien mums trûkst brîþa atpûsties, atpûsties un atjaunoties. Un kad atpazît ðâdus traucçjumus?

simptomiNervu simptomi bieþi vien ir saistîti ar somatiskiem simptomiem. Galvenokârt tâs ir galvassâpes, kuòìa sâpes un jûtas. Tas var pârsniegt sajûtu, nejûtîgu sajûtu, sirdsklauves un pat mazus epilepsijas simptomus un to trûkumu. Bieþi vien ðâdi simptomi parâdâs tikai stresa situâcijâs. Tomçr visbieþâk slikti zina no paðreizçjâs, ka viòu íermeòa reakcijas nav mazliet jçgas. Tomçr no tiem ir grûti atbrîvoties.

http://lv.healthymode.eu/hear-clear-pro-2-labakais-dzirdes-aparats/

fobijasNeirotiski traucçjumi parasti saplûst ar citâm fobijâm. Pacients baidâs no daþiem jautâjumiem, tâpçc viòa íermenis reaìç "dîvainâ" un unikâlâ veidâ. Tas noved pie kïûdas motivâcijâ, tieksmes, labklâjîbas samazinâðanâs un pastâvîgas nervozitâtes sajûtas. Ar pçdçjo slikto, viòi bieþi sûdzas par miega punktiem un pat bezmiegu.

avots:

ârstçðanaPsihoterapija ir labâkâ tehnoloìija neirozes darbîbâ. Viòð to pieðíir savam psihiatriskajam birojam Krakovâ. Neirotisku traucçjumu gadîjumâ "kognitîvâs uzvedîbas" terapija dod vislabâkos rezultâtus. Pateicoties tam, jûs varat izjaukt "apburto loku". Pacients kopâ ar psihiatru analizç daþâdus pilnas dzîves jautâjumus, kuru laikâ viòð nodarbojâs ar neirozes simptomiem. Pateicoties tam, viòa bailes tiek samazinâtas un pacients iepazîstas ar efektîviem jautâjumiem. Daþos gadîjumos ir norâdîta ârkârtas farmakoloìiskâ ârstçðana. Un paðas zâles vispâr neuzlabos pacienta stâvokli. Tikai psihoterapija saistîbâ ar farmakoloìisko ârstçðanu dos atbilstoðus, labus rezultâtus.