Modes skate h m

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tika uzskaitîts tumðâkajâs detaïâs, un viss notika bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To realizâcija balstîjâs uz pilnîgi individuâliem un vieglajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kopâ ar tamborçtiem galdiem. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar îpaðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî vairâki mûsdienu kolekcijas apìçrbi. Pçdçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks ievietoti bçrna tuvajâ mâjâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas efektîvas un efektîvas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir publicçjuði savus darbus pârdoðanai, un tad pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija maijâ tiks âtri nogâdâta veikalos. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno izveidot datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu zîmols pastâv viens no spçcîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjos daudzos no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Laiku pa laikam ðî institûcija veic informatîvas kolekcijas ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik plaða popularitâte, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas vçlas veikt individuâlu rîtu, gatavojas garâm rindâm. Ðîs kolekcijas izvairâs no ðîs dienas.Ðîs organizâcijas mçríi daudzus gadus ir ïoti populâri saòçmçju vidû, arî mierâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nav pieminçtas daudzâs saòemtâs atlîdzîbas, un tâs ietver, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena