Mikroskopu

Tiem, kuri ar kases aparâtu neskaitâs ar Nodokïu sadaïu, servisa grâmatâ nebûs lielâka atzîðana. Lai gan tie, kas nolemj kïût par vatowcami vai arî piedâvât produktus un piedâvât pakalpojumus, atzîmçjot tos ar kases aparâtu kâ nerezidentu, ðo grâmatu uzòems raksturîgâ vietâ. Jâatceras, ka kases aparâtu reìistra zaudçðana var radît nopietnas sekas ieguldîtâjam. Îpaði, un tie ietvers nozîmi, kad uzòçmçjs mçìina slçpt ðâdu iespçju gan pakalpojumu uzòçmumâ, gan Nodokïu birojâ.

Pakalpojumu grâmata ir nepiecieðama, jo tâ ieraksta visu veidu festivâlus un remontus. Nodokïu biroja pârstâvis, pamatojoties uz tîmekïa vietnes tekstu principu, var izlemt, vai uzòçmçjs ir pareizi ierakstîjis ierakstus. Ja runa ir par pazuðanu vai pakalpojuma grâmatas iznîcinâðanu, nevilcinieties informçt biroju par ðo faktu. Tiek ieteikts ne tikai ziòot par to, ka grâmata ir pazaudçta, bet arî paziòot, kâ tâ sasniedza pçdçjo. Tomçr pçdçjais neizbeidzas ar saistîbâm, kas uzòçmçjam ir jâbût ðâdai lietai.

Svarîgi ir arî tas, ka pçc zaudçjumu paziòoðanas birojam zvaniet uzòçmumam kases aparâtu, jaunu filtru, kas veic kases apkalpoðanu un pârskatîðanu. Viòas pârstâvis dos mums dublikâtu. Kâ minçts, ðâdai iestâdei ir pienâkums izdot grâmatas rezerves kopiju. Tomçr, ja gadu gaitâ tâ nâk no citu pakalpojumu uzòçmumu pakalpojumiem, ir jâapzinâs, ka grâmatas dublikâts var radît trûkumu. Labâkais veids, kâ saglabât ðo reìistru tâ, lai tas vienmçr nonâktu mâjîgâ vietâ, nav atïauts to òemt, ja tas nav ikvienam pieejams.

Gadîjumâ, ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka dublikâtâ ir kâdi pârkâpumi, jûs varat redzçt to paðu, lai izveidotu atlaidi kases aparâta iegâdei. Turklât, ja pats uzòçmçjs pats nolçmis maksât par PVN maksâtâju, pçc ðâda notikuma, kas noticis tâ, ka viòam bûtu nepiecieðams atbrîvot no ðâdas operâcijas, lai veiktu uzskaiti.