Medicinas masu higicna

EcoSlim

Kopâ ar Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija nolikuma 4.pantu par minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu un droðîbu, apvienojumâ ar iespçju sprâdzienbîstamâ vidç strâdât dzîvoklî, mçs vçlamies attîstît eksplozijas risku. Nacionâlâs darba inspekcijas inspekcija ir valsts varas institûcija, kas pârbauda sprâdzienbîstamîbas novçrtçðanas darbîbu un pareizîbu.

Bîstamîbu, kas saistîta ar uzliesmojoðu vielu, putekïu, gâzu vai to maisîjumu izmantoðanu, rada ievçrojamu sprâdziena raðanâs iespçjamîbu bûvlaukumos. Jebkurâ gadîjumâ, tâ kâ tas ir iespçjams, ir jânovçrð sprâdzienbîstama vide. Pirmais solis, lai novçrtçtu sprâdziena risku un viens no svarîgâkajiem, ir noteikt, vai bîstamâs sprâdzienbîstamas atmosfçras var rasties stingriem nosacîjumiem. Ja ir ðâds piedâvâjums, tas jânosaka vai tas var aizdegties. Iepriekðminçtais novçrtçðanas process, visticamâk, netiks paplaðinâts, bet arî ir jâsaista ar paðiem gadîjumiem. Sprâdzienbîstamîbas analîze ir paredzçta jebkura raþoðanas procesa vai raþoðanas procesâ. Novçrtçjot sprâdzienbîstamîbas risku kopumâ, mçs parasti òemam vçrâ izmantotos çdienus, veicot darbîbas, lietotâs vielas, mâju îpaðîbas, stâvokïa apstâkïus un raþoðanas procesus.Ðâdus darbus veic daudzi uzòçmumi ar paðreizçjiem saistîtiem. Sâkotnçjâs riska analîzes izmaksas tiek izskatîtas individuâli, un, cita starpâ, vçlas, lai objekta îpaðîbas, t. I., Platîba, vietu skaits, objekts, sprâgstvielu un ugunsdroðîbas analîze, kampaòas profila îpaðîbas un papildus izmantoto degoðo vielu daudzums, kas var radît sprâdziena risks. Mums ir izvçle un daudzi piedâvâjumi, kuros jûsu novçrtçjumu vai sagatavoðanu var sagatavot krievu, vâcu, franèu vai angïu valodâ.