Manuala materialu transportcdana

Skrûvju padevçji, ko dçvç arî par konveijeriem, ir visbieþâk izmantotie instrumenti brîvu materiâlu transportçðanai un dozçðanai. Mçs tos atrodam gandrîz katrâ veikalâ, kas raþo sausus maisîjumus, bet ne tikai. Vietas, kur padevçji atrod savu likteni, ir ïoti daudz, un ne visas no tâm var aizstât.

Skrûves padevçjs ir ierîce, kas nodroðina daþâdu putekïu transportçðanu no ïoti smalka lîdz graudiem ar lielu granulâciju. Pateicoties tâs lietoðanai, tie ir ïoti lieli. Turklât ðî risinâjuma papildu priekðrocîba ir fakts, ka ðo putekïu transportçðanu var nosûtît gan tad, kad, gan no konkrçta leòía.

Cauruïvadu un konveijeru konveijeru sadalîjums ir sadalîts. Pirmâs ir raksturîgas lielâkas cietîbas un lîdz ar to lielâka efektivitâte. Kas attiecas uz konveijeriem, to lielâ priekðrocîba ir fakts, ka tie nodroðina piekïuvi konveijeriem uz soliem, ko ieteicams izmantot situâcijâ, kad mums ir jâkontrolç transporta marðruts.

Psorilax

Projektçjot skrûvju konveijerus, svarîga ir pirmâs stundas veiktspçja. Pareizi izvçlçti produkti un îpaða konstrukcija garantç ðâdu iekârtu ilgu kalpoðanas laiku un uzticamîbu, piemçram, smago abrazîvo materiâlu panâkumiem.

Galvenais ir tas, ka skrûvju konveijeri vienmçr tiek izgatavoti kopâ ar klienta norâdîjumiem. Îpaði svarîgi ir ierîces garums un izmçrs, bet arî ieplûdes un izplûdes vieta un slîpuma leòía noteikðana. Bieþi vien pastiprinâtâs padevçju versijas iegûst, jo trauki ir îpaði sareþìîti.

Ieinteresçtâs personas ir liela platîba, kurâ var izmantot padevçju. Tos var atrast arî betona rûpnîcâs, kurinâmâ krâsnîs, arî pârtikas nozarç. Ïoti bieþi tie tiek pieòemti graudu pârstrâdes laikâ, lai modelis meklçtu, joprojâm tiek tîrîta. Târpu padevçji arî labprât sasniedz dzîvniekus, kas sajauc un nodroðina dzîvniekiem sausu barîbu.