Loiistikas sistcma uz piemcru

Neviens liels pakalpojumu uzòçmums, kas apkalpo bez funkcionâlas loìistikas nodaïas. Atkarîbâ no lomu profila, nodaïa ietvers daþâdas ðûnas, kas ir piepildîtas ar noliktavâm, transportçðanu, plânoðanu un iegâdi. Lielais informâcijas daudzums, kas tiek nosûtîts ðî mehânisma laikâ, liek jums izmantot IT risinâjumus. It îpaði loìistikas jomâ tiek izmantota IT infrastruktûra: elektroniskâs iekârtas, datoru tîkli, GPS uztvçrçjs un profesionâla programmatûra, kas vçrsta uz visu zinâðanu apkopoðanu.

Paðlaik papîra rçíini tiek izmantoti mazâk un mazâk, un tos maina tieðsaistes versijas. Tâdçï galvenais ðeit ir izmantot internetu vai vismaz iekðçju tîklu uzòçmumâ, kas ïaus âtri pârsûtît datus. Programmatûras piemçrs, ko laimîgi sasniegt loìistikâ, ir WMM uzglabâðanas metode. Tâs pieòçmums ir saskaòot visus procesus, kas notiek materiâlu pârvaldîbâ noliktavâ. Ðî metode nodroðina arî svarîgu informâciju par noliktavas statusa punktu un, pateicoties papildu rîkiem, varat jebkurâ laikâ pârbaudît, kur partija atrodas. Papildu wms uzglabâðanas sistçmas priekðrocîba ir darbinieka spçja zvanît uz etiíeti, kura statuss ir pieðíirts konkrçtam produktam. Iespçjams, ka ðajâ etiíetç bûs daudz papildu informâcijas, un tâ ierobeþotâ informâcija ir pilnîgi automatizçta, tâ kâ tas neprasa profesionâlu zinâðanu. Wms sistçma ïauj veikt un kvantitatîvi kontrolçt, kas nosaka, vai pasûtîtais un piegâdâtais sortiments atbilst faktiskajam periodam. Tas ïauj plânot preèu sûtîjumu, lai to izmantotu pçc iespçjas âtrâk. Izvçloties atbilstoðu WMS uzglabâðanas sistçmu, jâatzîmç, ka es varçtu importçt un eksportçt informâciju no citiem veidiem, kâ atbalstît uzòçmumu. Informâcijas tehnoloìijai paðlaik ir svarîga loma loìistikas uzòçmuma darbâ. Ðiem risinâjumiem bûs pilnîbâ pieredze loìistikas noliktavâs, kurâs ir intensîva produktu satiksme, kâ arî sortimentu nosûtîðana un saòemðana ðajâ laikâ. Tâpçc, lai visi procesi bûtu vienmçrîgi un koordinçti, ir vçrts sasniegt WMS sistçmu.