Lektoru pakalpojumi vardava

Tulkotâja darbs ir ârkârtîgi nopietns un sareþìîts. Pirmkârt, tas ir par to, ko sev uzticçt un kâdam ir tâs svarîgais mçríis. Tulkotâjs, neraugoties uz ðíietamîbu, ne tikai tulko. Tâs galvenais mçríis ir sazinâties ar citiem cilvçkiem, kuri runâ daþâdâs valodâs. Neatkarîgi no tâ, vai tas tiek sniegts ar vçstulçm un rakstisku tekstu, vai arî parastajâ komunikâcijâ, ir diezgan daþâdas lietas. Tomçr ir svarîgi apzinâties paðreizçjo, ka viòð vienkârði sazinâs, un tad ir svarîgs viòa darbîbas mçríis.

Kâdâ veidâ tâ var to darît visu savâ starpâ?Pirmkârt, stabilitâte tiks pârvçrsta tieðraidç reâlâ laikâ. Otrkârt, notiks rakstiskas mâcîbas, kas tiek veiktas bez komunikçjoðu cilvçku vai vienîbu klâtbûtnes.

Turpinot, ir vçrts noðíirt ðâda veida personiskos un tieðos tulkojumus. Vienlaicîgas un secîgas interpretâcijas atradîsies ðeit.

Sinhronâs interpretâcijas tiks sauktas par tâm, kas darbojas paralçli tulkotajam tekstam. Ðodienas vienîgais laiks ir vienas apziòas izpausme un mûsdienu laikâ ir tulkotâja paziòojums. Klimata pârmaiòas ir tikai vieglas un attiecas tikai uz to laika daïu, kas tulkotâjam ir norâdîta, lai atspoguïotu paziòojuma saturu.

Otrâ tulkojumu grupa ir secîgas interpretâcijas. Un tieði, secîgas interpretâcijas, mçs saucam tos, kas strâdâ tâdâ veidâ, ka tie ir gabaliòi. Runâtâjs sniedz savu uzmanîbu, pçc tam pârtrauc tulkotâju. Tulkotâjs, viòð var òemt piezîmes runas laikâ, viòð atceras, viòð var kodçt to, kas ir svarîgs no viedokïa par daudzâm citâm sistçmâm. Vissvarîgâkais ir tas, ka ðîs izpratnes bûtu rûpîgi jâuztur, labi, un pirmâm kârtâm tâm jâizvçlas lietas, nozîmes un nozîmes, bet tâs precîzi neatkârto vârdus.