Laivu modes skate 2015

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir radîjuði attiecîgajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija visîsâkais un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu gabali bija izgatavoti no viegla un gaisîga auduma ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Atbildot uz tamborçtiem, mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki. Lîdztekus cieòu radîja arî meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar grebumiem un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar îpaðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota galvenokârt ðim gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daþi drçbes no karstâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti citam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt atlikuði savas preces izsolç, un, kad pârdoðanas objekts bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru veikalu, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionârâs.Vietçjais modes zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, iepriekðçjos gados ir ïoti efektîva drçbnieku, ðuvçju un arhitekta darbîba. Laiku pa laikam ðî vçrtîba veido kolekcijas saskaòâ ar skaistiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik plaði pazîstamas, ka nekas pirms veikala atvçrðanas, kas ir gatavs agri no rîta, ir gatavs bûtiskâm rindâm. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus bauda lielu popularitâti klientu vidû, vairâk gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai nav izdevies pieminçt daudzâs godalgas, kuras viòa ir ieguvusi, un nolemj, ka raksti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs