Krajalnica 294 5 np bezowa ecru linija

Vienâdu siera gabalu vai bâru grieðana ir vienkârða, bet pieredzçjuðiem pavâriem. Parastâ maizes çdçjs bieþi cieð no paðreizçjâs problçmas. Viens gabals izrâdîsies pârâk biezs, otrs bûs pârâk mazs ... Visi zina ðo faktu. To ir viegli atrisinât kâzâm. Tas, ka mçs vçlamies, lai sviestmaizes, piemçram, profesionâls ðefpavârs Polijas virtuvç, noteikti atrastu aukstâs gaïas un siera griezçju.

Grieþot griezçjmaðînu, mçs varam to ievietot tâ, lai ðíçlçtu ðíçles ðíiòíi vai sieru, kas ir ideâls mums. Vienkârði iestatiet griezçjus. Parasti standarta skala atbilst 16 mm. Tas ir ïoti grezns un, iespçjams, mazâk nogurdinoðs vai laikietilpîgs, grieþot ar parasto virtuves nazi.Ðodien laukumâ ir daudz jaunu grieðanas veidu. Lai mçs nolemtu iegâdâties ðâdu aprîkojumu, mums ir jâatgrieþas pie sava brîþa. Prioritâte ir droðîba. Lai mûsu grieðanas maðîna bûtu çrta, tai noteikti jâbût îpaðâm neslîdoðâm kâjâm. Pateicoties tiem, mçs garantçsim, ka grieðanas laikâ maðîna dzîvos fonâ un nepârvietosies, kas varçtu apdraudçt iesprûðanu vai lielâku brûci. Tam jâbût arî atbilstoðiem apvalkiem, lai mûsu pirksti bûtu droði. Svarîga ir arî ieslçgðanas un aizvçrðanas poga. Droðîbas labad pçc grieðanas vienmçr izslçdziet iekârtu.Tas pats attiecas uz dokumentiem. Mçs varam apmierinât grieðanas iespçjas, kuras asmeòi ir raduðies, piemçram, no nerûsçjoðâ vai alumînija. Tajâ paðâ laikâ ir svarîgi ievçrot pârçjo ðíçlçju, neatkarîgi no tâ, vai tas ir plastmasas vai metâla.Slîpmaðînas var atðíirties arî atkarîbâ no papildinâjumiem, ko raþotâji tiem pieðíir. Un, protams, kâ pierâdîjums ir tipisks naþu asinâtâjs, skaitîtâja sûkðanas krûzes, novirzes korekcija çrtâkai grieðanai vai pati paplâte ar sagrieztajâm ðíçlîtçm.Uz paklâja mçs varam pievçrst uzmanîbu griezçja izskatu. Tie ir noderîgi daudzâs krâsâs un izskatos, ko var pielâgot mûsu virtuves interjeram.