Kolonoskopija

flexa plus produkts

Kolposkops ir optiskâs ierîces uzòçmums, kas tiek izmantots kolposkopiskâs izmeklçðanas laikâ, kas ietver dzemdes kakla zonas, kanâla apakðçjâs daïas un maksts un vulvas analîzi. Diemþçl pagâjuðajâ gadsimtâ kolposkopija bija pilnîgi nepietiekami novçrtçta un nosaukta kâ smaga un smaga, kâ arî neobjektîva. Mûsdienâs vienmçr var novçrot radikâlas pârmaiòas stâvoklî attiecîbâ uz kolposkopisko izmeklçðanu, kas ir pieaudzis sakarâ ar iespçjamo bezprecedenta progresçðanu dzemdes kakla patoloìijas novçrtçðanâ.Kolposkopija ïâva uzreiz noteikt ginekoloìiskâs anomâlijas un pieòemt atbilstoðus lçmumus par terapiju. Kolposkopija ïauj identificçt preklîniskus dzemdes kakla vçþa veidus, un pçdçjâs pakâpes diagnostika nozîmç pilnîgu vçþa ârstçðanu. Kad tas ir teikts, profesionâlâ kolposkopija nodroðina ne tikai pasîvu novçroðanu, bet arî dzemdes kakla diagnostiku iespçjamâm neoplastiskajâm izmaiòâm. Colposcopic pârbaude ïauj precîzi atpazît erozijas smagumu un novçrtçt vai strâdât ar izmaiòâm, kas faktiski ir bîstamas sievietes veselîbai.Speciâlists, kurð izmanto kolposkopu, var veikt arî vçnu skrîningu, t.i., ârçjo dzimumorgânu vizuâlu pârbaudi. Jaunâs kolposkopâs izmantotâs tehnoloìijas praktiski novçrð neçrtîbas problçmu pacientiem, kas veic kolposkopiju. Sareþìîta elektronika, ko izmanto paðreizçjâs optiskâs iekârtâs un pantogrâfos precîzai, daudzveidîgai kustîbai, veic pçtîjumus, izmantojot populâro un âtro kolposkopu, kas novçrð visas iepriekðçjâs neçrtîbas. Turklât lielâkâ daïa mûsdienu kolposkopu, kas papildus ir aprîkoti ar digitâliem mçríiem, kuru mçríis ir dokumentçt studiju kursu vai izmantot digitâlo arhîvu elektroniskajos medijos.