Kases reiistra pienakums un darbibas apturcdana

Pienâkums saòemt kasieri tika noslçgts visâm sievietçm, kas strâdâ darîjumos, domâjot par fiziskâm personâm, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu. Ieòçmumi no kases aparâtiem ir arî citi uzskaiti un pareizu nodokïu aprçíinu. Kâdi kritçriji jâievçro kasetnçm, lai tos varçtu tirgot arî pakalpojumu jomâ?

https://slim-cho.eu Chocolate slimChocolate slim - Lieliska svara zuduma recepte!

Laba kases aparâts ir noteikts regulâ Ekonomikas 27. 2013. augusta ministra Ðî regula sagatavota Oficiâlajâ Vçstnesî 2013. gada 16. septembra postenî. 1076, un atsaucas uz kritçrijiem un tehniskajâm prasîbâm, ko fiskâlie kases aparâti vçlas reaìçt. Ir vçrts pieminçt galvenâs iezîmes - nauda bûtu aprîkots ar pulksteni, kas râda laiku un mirklis samaksai par precçm vai pakalpojumiem, tas ir jâietver apziòas neskartu unikâls numurs, vçl ir pastâvîgi uzglabât lielumu pilnas vçrtîbas kvîtis un atcelts.Arî tad, ja attiecîbâ uz jaunâm ierîcçm, plus un ðeit ir jâpabeidz regulâra tehniskâ apskate. Ja kases aparâts strâdâ bez problçmâm, pirmais nâk tieði pçc diviem gadiem pçc kases reìistra fiskalizâcijas. Pârskata beigâs notiek vçl divi gadi, lai veiktu otro pârskatu. Pateicoties tam, fiskâlâ summa tiks atskaòota pareizi un bez jebkâdâm problçmâm.Kases aparâtu tirdzniecîbâ ir iesaistîti nedaudzi desmiti savu uzòçmumu. Veikala kases aparâti ir visu zinâmo raþotâju autorizçtie izplatîtâji. Viòiem vajadzçtu arî sniegt apkopes pakalpojumus pçc saviem ieskatiem. Klientam, kas pçrk kasi, nav jâbût pilnîgam. Katram pârdevçjam ir jâbût labi informçtam, kas bûs pareizais kases aparâts, kas atbilstu uzòçmuma vajadzîbâm. Protams, visi apzinâs, ka jaunâ biïete ir veltîta taksometram, citam - advokâta vai ârsta kabinetam, bet otram - veikalam. Citas izmaksas atðíiras no kases aparâta no tâ masâm un papildu funkciju skaitu tas ir. Ðâdas papildu vçrtîbas un piederumi ir tâdi paði kâ, piemçram, automaðînas lâdçtâjs kasç, kas palîdzçs ikvienam, kurð nodroðina transporta pakalpojumus. Attiecîbâ uz veikaliem ir ieteicams izmantot kases aparâtus, kas aprîkoti ar svîtrkodu lasîtâju un palîdzîbu veikalos. Kases aparâtu raþotâji arî uzskata, ka viòu iespçjas ir bagâtas ar tîklu.