Kases instrukcija

Tâ kâ ir svarîgi pamanît, tie uzòçmçji, kuri paði nolemj pirkt kases aparâtu, var sagaidît atbrîvojumu no nodokïu biroja. Viòi vienmçr strâdâs jautâjumos, kad uzòçmumu îpaðnieki izpildîs visas formalitâtes noteiktajâ termiòâ. Tika òemts vçrâ, ka finanðu summa ir dekorçta iestâde, kas sakrît ar Nodokïu biroju kâ PVN maksâtâju. Tomçr tas izrâdâs, ka ðâda maltîte bûtu bagâta, ja un kad jûs neesat cisternas.

Daudzi cilvçki patieðâm saskata ðajâ situâcijâ iespçju veikt lielus ietaupîjumus. Jâòem vçrâ, ka kases pie ne-vatowca ir izmaksas, kuras kopçjais atdevi. Tâdçï ir stâvoklis ir tad, kad tirgotâjs iesniedz attiecîgu iesniegumu, kurâ jûs atradîsiet informâciju, piemçram, savu vârdu un nosaukumu, pilna adrese, un nodokïu identifikâcijas numurs. Laikâ, kad nodokïu birojs saòem pieprasîjumu, saskaòâ ar noteikumiem, 25 dienu laikâ pçc maksâjuma saòemðanas pârskaita naudas lîdzekïus kontâ nodokïu maksâtâjam, un kïuva viòa cast iegâdei no kases.

Tomçr ne-vatowiec jâpiekrît tam, ka laikâ, kad Nodokïu birojs veic ðîs metodes, tas dod nodokïu maksâtâjiem noteiktu uzticîbas aizdevumu. Tas prasa, lai nauda bûtu labs laiks, ka uzòçmçjam bûs jâatmaksâ, ja viòð nepilda savas saistîbas. Proti, tâ var sasniegt ðâdu pozîciju, ja trîs gadu laikâ no kases aparâtu uzstâdîðanas brîþa uzòçmçjs nolemj slçgt savu enerìiju vai stâsta savu bankrotu. Uzòçmçjam bûs jâatdod saòemto summu arî tad, ja kâda iemesla dçï viòð nolemj, ka viòð nebûs atkarîgs no turpmâkas statistikas, kas balstîta uz kases aparâtiem.

Attiecîbâ uz ðo izkârtojumu, padomâjiet par to, vai tas faktiski maksâs, lai instalçtu fiskâlo kases aparâtu, ja parâdîsit savu darbîbu kâ ne-vatowiec. Îpaði tad tas ir paðreizçjais, kad nozare, kurâ jûs pietuvojât savus produktus, vai palîdzîba, nav pârâk labi kâdâ konkrçtâ jomâ. Nav svarîgi un aizmirst, ka ðâdu ierakstu veikðana vienmçr ir laikietilpîga, it îpaði, ja pârdodat daudz jaunu produktu. Vçl viens fiskâlâs ierîces izmantoðanas aspekts ir nepiecieðamîba bût materiâliem, lai iegâdâtos kases rullîti, kâ arî tehniskâs pârbaudes. Ja notiek mikrouzòçmums, var izrâdîties, ka vienîgâ dâma bûs pârâk aizòemta ar daþâdiem pienâkumiem, lai uzòçmums varçtu dinamiski augt.