Kases aparats vienreizcjiem maksajumiem

Ikviens, kas nodarbojas ar palîdzîbu, arî jautâ par kases aparâtu. Vai arî ir iemesls? Vai es vçlos izveidot ðâdu kases aparâtu. Tiklîdz jûsu ðaubas ir atrisinâtas un mçs zinâm, ka mums ir vajadzîgs ðâds kases aparâts, rodas jauns jautâjums. Kâda summa man bûs piemçrota. Mçs sâkam meklçt internetâ. Un mçs pazîstam mazâk un mazâk.Es to sâku. Arî es saskâros ar ðâdu problçmu, jo vairâk es lasîju, gandrîz viòa zinâja. Es jautâju ârstam, un viss kïuva skaidrs.

Es uzzinâju, ka visiem kases aparâtiem ir divi numuri. Viens no tiem ir kases aparâta unikâlais numurs. Ierîces raþotâjs pieðíir paðreizçjo numuru, kas fiskâlâs atmiòas laikâ tiek ievadîts fiskâlajâ atmiòâ. Otrais numurs ir reìistrâcijas numurs. tâdçï ir vesels skaitlis, ko pieðíir attiecîgais Nodokïu birojs. Reìistrâcijas numuram jâbût pastâvîgi piestiprinâtam tâ fiskâlajai ierîcei un jâreìistrç ierîces grâmatâ. Es jau zinâju, nevis citu numuru. Paðlaik viens veids, kâ es uzzinâju, kâds rîks man bûs labâkais. & Nbsp; & nbsp; novitus mazais plus ir izrâdîjies vienkârðâkais un praktiskâkais. & nbsp; Es biju ïoti laimîgs. Tâ mierîgi izpildîja visas manas cerîbas. Manam uzòçmumam bija nepiecieðama fiskâla ierîce, kurai es varçtu piesaistît citus elementus. Izrâdîjâs, ka es nevajadzîgi baidîjos, ka es nezinâðu, ko iegâdâties. Iegâdâjos ðo instrumentu un uzreiz piedzîvoju unikâlo kases aparâta numuru. Tad es atzîmçju reìistrâcijas numuru. Mans kases aparâts bija gatavs darbam. Lai trençtu komandu, bija mazâk laika, nekâ es gaidîju. Par labu naudu nozîmç, ka jûs strâdâjat pie tâ "intuitîvi", ka es tajâ neesmu sareþìîts. Kad draugs ieradâs pie manis un man jautâja, kâ es zinâju, ko nopirkt naudu, viòa varçja tikai smaidît. Viòa aizstâvçja gandrîz kâ kases aparâtu speciâlistu. Ðodien es zinu, ka, iegâdâjoties ðâdu summu internetâ, mçs saòemsim arî profesionâlus padomus un atbildes uz mûsu jautâjumiem.Viss, kas ir jauns, mums patieðâm ir „satraucoðs”. Taèu ðâdu tehnisko jauninâjumu attîstîba var radît lielu prieku. Ja mums ir kaut kas vajadzîgs - nebaidieties.