Kases aparats elzab mini cena

Asu er-a285p fiskâlâ biïete bûtu jâveido visâm personâm, kas rada mûsu finansiâlo darbîbu, un to ieplûde pârsniedza Finanðu ministrijas noteikto robeþvçrtîbu. Tâ ir persona, kas atbild par katra produkta pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu. Ðî neçrtâ elektroniskâ ierîce galvenokârt tiek izmantota satiksmes reìistram un nodokïu summâm (labas un PVN, ko rada produktu mazumtirdzniecîba. Lîdz ar to finanðu fonds ir pamats, lai samaksâtu nodokïu iestâdç.

Kâdas naudas izlemt?Tirgû ir vairâki kases aparâtu veidi, tostarp POS kases aparâti, ECR kases aparâti, vienas sçdvietas kases, sistçmiskie vai specializçtie kases aparâti. Katrs no tiem izmanto savu mçríi, un, piemçram, specializçtos kases aparâtus var atrast arî aptiekâs, taksometros, autobusos vai restorânos.

Mûsdienu telpâ mçs îpaði vçlamies tuvinât POS kases aparâtu priekðrocîbas. Sâksim, paskaidrojot, kas ir POS kases aparâts. POS kases vai EPOS no elektroniskâs tirdzniecîbas vietas angïu valodâ, kas nozîmç elektronisko pârdoðanas sistçmu. Parasti tie ir datoru apjomi uzvalkâ ar fiskâlo printeri. Ïoti bieþi tas attiecas uz to, ka tas ir pçdçjais vienkârði dators datoram: monitors, tastatûra, svîtrkodu lasîtâjs, patçrçtâju displejs un kredîtkarðu lasîtâjs.

priekðrocîbasPOS kases aparâta priekðrocîbas, pirmkârt, ir tas, ka to skaits un stils ir brîvi izvçlçts atkarîbâ no konkrçtâ veikala vajadzîbâm. Vçl viena priekðrocîba ir tâda, ka tikai fiskâlais printeris ir jâapstiprina, un prasîba jâiesniedz dienestam. Pârçjie POS kases elementi tiek garantçti neatkarîgi nomainîti un apkalpoti ar pirmo labâku servisu. Norâdot POS kases aparâta priekðrocîbas, nav iespçjams pieminçt, ka ðâda veida kases aparâta programmatûra var tikt brîvi izstrâdâta un pielâgota veikala vajadzîbâm. Ir arî vçrts piebilst, ka ðâdi kases aparâti ir dekorçti cietajos diskos, kas tiek saglabâti un iegaumçti daudz laika, veicot jebkâdu veikto darîjumu skaitu (dati par izsniegto kvîti var tikt ievietoti pat daþus gadus!. Vienâ gadîjumâ ir nepiecieðams pieminçt, ka kases aparâti ir arî tîri un ïoti viegli lietojami.