Kases aparats ar elektronisko kopiju vai bez tas

Daþiem uzòçmçjiem agrâk vai vçlâk bûs laiks, kad viòam bûs jâiegûst fiskâlâ summa par savu uzòçmumu. Tomçr ðobrîd problçma ir, vai tâ uzreiz ir pakïauta izmantoðanai?Nu, nç, viòam vispirms jâinstalç. Finanðu biroja uzstâdîðana nav tik liela, es domâju, ka viss pçc ðî raksta lasîðanas var tikt galâ ar to.

https://m-amulet.eu/lv/

Ko jums vajadzçtu sâkt?Pamata stadija ir pilnîga siltuma kases aparâta pirkðana. Bûtu tâ, ka mçs to darîtu gandrîz 3 lîdz 5 nedçïas agrâk, tas ïautu mums papildus saviem izaicinâjumiem iepazîstinât sevi ar ðo ierîci. Laiks, ko mçs tçrçsim nefiskâlâ stilâ, palîdzçs mums daudz vçlâk grâmatu un ietaupîs daudz nervu, nemaz nerunâjot par mûsu klientu nerviem.Ja mçs jau esam iepazinuðies ar mûsu kases aparâtu, vienu dienu pirms plânotâ kases aparâta fiskalizâcijas paziòojiet kompetentajai nodokïu iestâdei.Tâtad paziòojumu var rakstît ar rokâm.Pçc ðâda paziòojuma ievadîðanas jums ir jâuzsâk fiskâlais modulis. Iespçjams, ir svarîgi to darît agrâk, bet mçs nevaram aizkavçties ar mûsu pçdçjo darbu.Ðo palîdzîbu sniedz pilnvarots kases serviss. Veicot pakalpojumu, servisa tehniíis arî aizpilda servisa grâmatu, turklât kases aparâts tiek aizzîmogots ar svina zîmogu ar pakalpojuma numuru.Pçc fiskâlâ moduïa uzsâkðanas ne vçlâk kâ 7 dienu laikâ nâkamais dokuments ir jâaizpilda un jâiesniedz jûsu nodokïu iestâdç. Tad ir teksts "Paziòot nodokïu maksâtâjiem par fonda uzstâdîðanas vietu". Ðâdu dokumentu apkopes tehniíis sniedz fiskâlâs sezonas laikâ bez maksas. Uz papîra mçs ievadâm visu informâciju par jûsu uzòçmumu un par kases aparâtu - tâ sçrijas numuru, unikâlu, mçs sniedzam uzstâdîðanas vietu un fiskalizâcijas un nodevas datumu.Ir vçrts, ka atbildîba par ðâda dokumenta iesniegðanu atrodas nodokïu maksâtâjiem. Mçs arî iesakâm saglabât iegûtâ dokumenta kopiju.Pçc kases aparâta "fiskalizâcijas" nodokïu iestâde izsniedz treðo numuru - reìistrâcijas numuru. Skolas kases aparâta numurs bija, piemçram, ûdensnecaurlaidîgs maríieris. Turklât tas tiek ievadîts servisa grâmatâ attiecîgajâ jomâ. Ðâdu numuru parasti iegûst, iesniedzot dokumentus par nodokïiem nodokïu iestâdç, daþreiz to var iegâdâties ar vçstuli.Mûsu dienesta darbs ir ârkârtîgi svarîgs. Katra nodokïu maksâtâja pienâkums ir dot priekðroku viòai dzîvoklî, izmantojot kases aparâtu.