Kases aparats apicrbu veikala

Kases aparâta vçrtîbu ietekmç vairâki faktori. Pirmkârt, dârgâkas finanðu ierîces ir tâs, kas izmanto papildu, noderîgas funkcijas. Ja mçs vçlamies panâkt optimâlu pirkumu un tçrçt ne pârâk daudz, tad padomâjiet par to, kas ir, vai tie bûs nepiecieðami un kurus mçs varam atbrîvot.

Neviens nevçlas pârmaksât. Ir îpaðs, ka, òemot vçrâ nepiecieðamîbu iegâdâties fiskâlu ierîci, mçs meklçjam lçtâkâs iespçjas. Protams, viòiem bija nepiecieðama vienîgâ, lai izmantotu cieto aprîkojumu, labas îpaðîbas un pareizo. Daþreiz tâ ir tâda, ka daþas iekârtas nav lçtas un lçtas parasti nav jaukas. Tomçr labi izvçlçts kases aparâts, visticamâk, bûs gan lçts, gan savukârt atbilst mûsu prasîbâm. Bieþi vien mçs varam tikties ar pievilcîgâm atlaidçm, kur bûs lçtâkais kases aparâts un laba kvalitâte.

Kases aparâts, kas atbalsta uzòçmçjdarbîbuFiskâlâs ierîces cenu ietekmç daudzi faktori. Pirmais no tiem ir ierîces darbîbas lielums. Padomâsim, vai mûsu kases aparâts tiks izmantots tikai ieòçmumu pârvaldîðanai un ziòojumu sagatavoðanai, vai mçs veiksim daþas analîzes vai paziòojumus par to. Ja fonds mums palîdz atbalstît uzòçmçjdarbîbu, ir daudz funkcionâlâk, ja ir fiskâlais printeris, kuru var savienot ar datoru un turpinât tajâ ierakstîtos datus. Cik daudz citu darbavietu ir fiskâlâ kase, tas ir salîdzinoði dârgâks. Pârbaudîsim, kâdas ir fiskâlâs ierîces, ko piedâvâ pârdevçjs, un padomâjiet par to, kuras no paðreizçjâm vçrtîbâm mums bûs noderîgas.

https://snaill-cream.eu Snail FarmSnail Farm - Inovatīvs gliemežu serums, kas novērš grumbu veidošanos!

Vçl viens ïoti raksturîgs elements ir PLU datubâzes kapacitâte, t.i., saglabâtas preces un pakalpojumi. Labais darbs, lai ietaupîtu, jo augstâka cena. Tâpçc tikai reâlos lielveikalos mçs nekad neredzçsim mazu, lçtâko kases aparâtu, bet lielu ierîci, par kuru uzòçmuma îpaðnieks maksâja no 3000 lîdz pat 8000 PLN. Noliktavâs ar augstu preèu bâzi ir nepiecieðamas ðâdas fiskâlâs ierîces, bet vai mûsu uzòçmums patieðâm vçlas iekïaut lielu kases aparâtu? Ja mçs pârdodam tikai daþus desmitus augïu un mçs neplânojam palielinât ðo grupu lîdz vairâkiem tûkstoðiem, mums bûs pietiekama neliela fiskâlâ summa.

Nepacietîgs patçrçtâjsLçti kases aparâti bieþi izdrukâ ieòçmumus pârâk lçni. Tajâ laikâ nepastâv, bet ïoti bieþi tas notiek. Jo îpaði, ja mçs esam daudzi klienti, ðis trûkums bûs diezgan graujoðs.