Kases aparats aclas kos youtube

Polijas virtuve sastâv galvenokârt no gaïas çdieniem. Tâ ir gaïas, cûkgaïas un mâjputnu sagatavoðana ir atkarîga no tâ, vai mûsu vakariòas bûs rezultâts vai neveiksme.

mazgâðanaGaïa jânomazgâ tieði pirms sagatavoðanas. Tas nav atïauts, ja mums ir jçga tos ievietot ledusskapî, jo mazgâðanas laikâ mçs likvidçjam bîstamâs baktçrijas, kas var paâtrinât tâs sadalîðanos. Pçc gaïas mazgâðanas mums rûpîgi jânomazgâ rokas. Tâpat ir vçrts rûpçties par higiçnu visos priekðmetos (naþi, grieðanas dçïi, ar kuriem neapstrâdâta gaïa saskaras.

Grieðana un garðvielasGaïai vienmçr jâbût ðíçrsâm ðíiedrâm. Pateicoties ðim pçtîjumam, tas bûs stingrs un viegls. Griezumam vienmçr vajadzçtu izmantot asu nazi. Laba sistçma ir viòa katra asinâðana un skaloðana. Pateicoties tam, mçs sagrieþamâs kotletes nebûs neizskatîtas. Tas ir tik svarîgi, jo seviðíi tâpçc, ka sula izðíîluðies caur nelîdzenâm malâm, padarot gaïu zaudçjot sulîgumu un stilu.

Labâkâ garða ir iepriekð marinçta gaïa. Marinâdi var izgatavot no íiplokiem, olîveïïas, rozmarîna vai citiem garðaugiem. Lai marinâde varçtu labi uzsûkties, ir vçrts to iepriekð skarçt. Neaizstâjams tad var izrâdîties smalcinâtâjs íermenim. Pateicoties tam, íermenis absorbçs mûsu radîto marinâdi un bûs pilnîgâks.

Termiskâ apstrâdeMarinçta gaïa var bût cepta, grauzdçta vai sautçta. Cepðana un dzerðana, ir vçrts atcerçties, ka jaunâkajâ ugunî mçs attiecîgi piedalîsimies vadîbâ. Gaïa tiek veidota olbaltumvielu un tauku grupâs, tâpçc pârâk liela un milzîga temperatûra padara to pastâvîgi un maigi. Cepot tos dziïâkâ temperatûrâ, tas izkausçsies mutç. Cepot, pârliecinieties, ka íermenis laiku pa laikam ir dzirdinâts ar taukiem. Pateicoties tam, tas aizsargâs mûsu sulîgumu un smarþu.