Kases aparati juristiem 2015

Paðlaik Polijâ darbojas, papildus citâm valstîm, ir jâbût kases aparâtam jebkurâ tirdzniecîbas vietâ, kas pârdod laimi un pakalpojumus. Viòð nejûtas vieta, vai uzòçmums realizç visus uzòçmumus, kas saistîti ar ievçrojamu preèu daudzumu, piemçram, lielveikalu, pârdoðanu vai arî interesç tâdi pakalpojumi kâ remonta vai pielâgoðanas pakalpojumi. Kases aparâts ir atvçrts uzòçmçjiem.

Prasîba par ðî çdiena îpaðumu ir jâpaskaidro tâ, ka pastâv nepiecieðamîba pârbaudît, vai konkrçtais uzòçmçjs maksâ PVN par pârdotajâm precçm un pakalpojumiem. Ierîces stâvoklis ir rûpîgi jâuzrauga, jo nepamanîtais kases aparâta kïûme var radît ïoti nepatîkamas juridiskas sekas. Bojâta kases aparâta izmantoðana apdraud uzòçmçju ar lieliem izdevumiem, kas saistîti ar ðîs profesijas atklâðanu nodokïu iestâdç. Posnet kases aparâts ir obligâts, lai drukâtu dokumentu, kas apstiprina pârdoðanas un pirkðanas lîgumu. Ðis fakts pircçjam tiek nodots pçc lîguma noslçgðanas. Saòemðana ir fakts, ar kuru rakstu var reklamçt (viòa neveiksmes dçï, kas radusies viòa vainas dçï, un to, vai to nodot pârdevçjam dzîvoklî, kas likumâ noteiktajâ laikâ neskarts. Ðis dokuments vçlas, lai pircçjs to nepârtraukti izdotu. Nepiekrîtot kvîti, tas ir likuma pârkâpums. Neskatoties uz to, klienti ne vienmçr pieòem dokumentu, tâdâ gadîjumâ pârdevçjam ir pienâkums to nogâdât, ja pircçjs viòu atceras un pçc tam atgrieþas pie viòa. Nodokïu kases aparâti atkal ir vajadzîgi taksometru vadîtâjiem. Viòu pienâkums bût kases aparâtiem ir motivçts, tâdçï, kad parastie uzòçmçji gûst panâkumus, uzòçmçjdarbîbas traucçjums ir "melns". Ne tikai taksometru vadîtâjiem ir pienâkums veikt fiskâlos kases aparâtus, bet arî viòu paðu transporta uzòçmumu vadîtâjiem ir jâpieòem no tiem, pârdodot biïeti pasaþierim. Tâpçc kases aparâti ir nepiecieðami praktiski jebkurai darbîbai, kurâ pastâv pirkuma / pârdoðanas attiecîbas ar visiem produktiem vai pakalpojumiem. Pienâkums bût ðîm ierîcçm konkrçtâm vienîbâm paðlaik ir likumîgs. Pârâk liels to subjektu paplaðinâjums, uz kuriem attiecas viòu bûtîba, var radît lielas intereses.