Kases aparata iegade vats 2015

2015. gadâ, pateicoties Finanðu ministrijai, ievçrojami samazinâjâs to nodokïu maksâtâju skaits, kuri izmanto fotoattçlus no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot reìistrâcijas ierîces. Tas nozîmç, ka kases aparâts vai fiskâlais printeris ir nepiecieðams pirkums gandrîz visiem tiem, kas vada uzòçmçjdarbîbas kampaòu.

Daudzus gadus dzelzceïð ir pakâpeniski ieviests noteikumos, 2016. gadâ mûsdienu gaitâ nekas nav mainîjies, bet 20 000 tûkstoðu robeþa, kas izriet no pienâkuma piederçt ðâdâm ierîcçm, pat mazie mazumtirgotâji ðíçrso diezgan âtri.Tâtad, ko jûs izvçlaties, kurð çdiens bûs redzams jûsu uzòçmumâ? Kâda ir atðíirîba starp printeri un kases aparâtu?Kases aparâts ir mazumtirdzniecîbas ierîce, kuras uzdevums ir ieteikt nodokïu ieòçmumus. Parasti to izmanto vidçja un vidçja lieluma veikalos, bet tas arî darbosies plaðos uzòçmumos. Protams, ir daþâdi ðo iestâþu veidi, piemçram, pârnçsâjami (veidojot uz baterijâm, kas ir derîgi nozîmei, kur ir elektroenerìijas piegâdes vietas arî tad, ja sievietes bieþi sûta mûsu finansiâlo lomu klienta telpâs. Ðâda skola var ietvert cita veida pakalpojumu sniedzçjus, piemçram, remonta pakalpojumus, pârdevçjus no durvîm lîdz durvîm un pat juristus. Kases aparâtu priekðrocîbas ir zemâkas iegâdes izmaksas nekâ printeri, un tieðâm tas ir vajadzîgs tikai pârdevçjam.Novitus fiskâlais printeris tiek izmantots, lai rakstîtu ieòçmumus no darîjumiem un saòemtu ieòçmumus. Tomçr galvenâ atðíirîba ir tâ, ka viòð nevar to darît vienatnç, viòam ir jâstrâdâ ar datoru, kas ir laba pârdoðanas programma. Ðo skaidrojumu galvenokârt izmanto filiâles ar ïoti strauju tirgus bâzi, kâ arî tâs jau ir aprîkotas ar datoriem, kas aprîkoti ar pârdoðanas programmatûru, piemçram, PVN rçíinu sagatavoðanai. Printera pievienoðana dod Jums iespçju ne tikai izdrukât èekus vai rçíinus, bet arî iespçjot automâtisku preèu novietoðanu (jau saòemðanas laikâ. Citas priekðrocîbas, ko sniedz ðî iekârta, ir spçja pârbaudît preèu sarakstu (izmantojot pârdoðanas programmu un daþâdu atlaiþu izmantoðanu, piemçram, "nopirkt divas par vienu cenu". Printeru trûkumi patieðâm ir augstâ pirkuma cena un nepiecieðamâs datora piekriðanas.